میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی

 

فصل اول : کلیات تحقیق 

1-1- مقدمه       

1-2- بیان مساله 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  

1-4-اهداف تحقیق         

1-5- چهارچوب نظری تحقیق    

1-6 – سوالات تحقیق    

1-7 –فرضیه های تحقیق            

1-8 – تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق         

1-8 – 1-عملکرد سازمان           

1-8-2 - قابلیت های بازاریابی    

1-8-3- جهت گیری های استراتژیک      

1-9- قلمرو تحقیق        

1-9-1 - قلمرو موضوعی           

1-9-2 - قلمرو زمانی    

1-9-3 - قلمرو مکانی    

فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق و پیشینه    

2-1-جهت گیری استراتژیکی      

2-2-ديدگاه هاي مرتبط با جهت گيري

2-3- بازارگرایی 

2-3-1-مشتري مداري.   

2-3-2- رقيب مداري     

2-4-جهت گیری نوآوری           

2-4-1- فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک    

2-5-هزینه گرایی           

2-5-1-مفهوم شناسی و اهمیت مدیریت هزینه:     

2-5-2-هفت اصل مدیریت هزینه موثر:    

2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن      

2-5-4- سیستم مدیریت هزینه    

2-5-5-استراتژی مدیریت هزینه  

2-6- قابليت هاي بازاريابي.        

2-7- عملکرد سازمان     

2-8- پیشینه تحقیق        

فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها            

3-1- مقدمه:      

3-2- روش تحقیق:        

3-3- جامعه و نمونه آماری         

3-4- روش جمع آوری داده ها   

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات      

3 -6- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری     

1-6-3    - روایی پرسشنامه

    3-6-2-  پایایی پرسشنامه

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق  

4-1- مقدمه       

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق   

4-5- تحلیل عاملی تائیدی          

4-6-  بررسی مدل تحقیق           

4-6-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد    

4- 6-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری   

4-6-3-  بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق

4-6-4- نتایج تحلیل مسیر          

4-7- آزمون فرضیه های تحقیق  

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

5-1 - مقدمه      

5-2 - نتیجه گیری          

5-2-1 - نتایج آمار توصیفی        

5-2-2 - نتایج آمار استنباطی       

5-2- 3-  ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق         

5-3- محدودیت های تحقیق       

5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی        

منابع     

ضمایم 

 

فهرست جداول

3-1-)جدول ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................. 60

3-2)جدول ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................. 62

جدول4-1) توصیف سابقه شعبه ها............................................................................. 66         

جدول4-2) توصیف درجه بانک ها............................................................................. 67

جدول4-3) توصیف متغیر جهت گيري استراتژيک....................................................... 68

جدول4-4) توصیف سازه های جهت گيري استراتژيک................................................ 70

جدول4-5) توصیف متغیر قابليت بازاريابي.................................................................. 71

جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد شعبه..................................................................... 72

جدول4-7) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر های برون زا.................................... 75

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیربرون زا............ 76

جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیرهای درون زا..................................... 79

جدول 4-10) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر درون زا........ 79

جدول4-11) شاخص های معنی داری و برازش مدل.................................................. 81

جدول 4-12) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختار......................................................... 80

 

 

فهرست نمودارها/ اشکال

 

شکل 1-1) برگرفته از مدل تئودوسیو و همکاران 2012................................................ 6

نمودار4-1) نمودار میله ای سابقه شعبه ها................................................................... 67

نمودار4-2) نمودار میله ای درجه بانک ها................................................................... 68

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر جهت گيري استراتژيک.................................................. 69

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر قابليت بازاريابي............................................................ 71

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر عملکرد شعبه................................................................ 72

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت استاندارد.......................... 73

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زادر حالت اعداد معنی داری................ 74

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت استاندارد................................ 77

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت اعداد معنی داری.................... 78

نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد).................................................... 81

نمودار 4-11) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)........................................ 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چکیده:

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید اما عوامل مختلفی روی آن تاثیر دارد که موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین مدیران را بر آن داشته است تا به شناسایی این عوامل بپردازند یکی از این عوامل جهت گیری های استراتژیک است. اما این جهت گیری ها به خودی خود باعث بهبود عملکرد سازمان نمی شود بلکه واسطه های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها قابلیت های بازاریابی است . تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان های خدماتی یک بار  با استفاده از واسطه ای به نام قابلیت های بازاریابی و یک بار بدون استفاده از قابلیت های بازاریابی  می پردازد .پرسشنامه این تحقیق میان مدیران بانک های ملی و سپه استان گیلان ،جهت جمع آوری داده ها توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازههای مختلف پرسشنامه ، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد .بدین منظور پرسشنامه با 35 سوال طراحی شده است . حجم جامعه 170 شعبه بوده که با فرمول نمونه گیری جامعه محدود تعداد نمونه 147 شعبه است . نتایج تحقیق به صورت زیر است:جهت گیری استراتژیک رقیب مداری، نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیت های بازاریابی تاثیر گذار است و قابلیت های بازاریابی با عملکردرابطه مثبت دارد. نتایج بدون واسطه قابلیت های بازاریابی :جهت گیری رقیب و جهت گیری مشتری با عملکرد رابطه مثبت دارد.هزینه گرایی و جهت گیری نوآوری با عملکرد رابطه مثبت ندارد .

 

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک، مشتری مداری ، رقیب مداری، هزینه گرایی، گرایش به نوآوری ، قابلیت های بازاریابی، عملکرداشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 17,100 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 19,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
paian_954097_7787.zip470k