میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي

تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي             دانش آموزان در درس رياضي

مقالات  ریاضی  با فرمت           DOC           صفحات  9

چكيده

  پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پرورش است. و مي توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد. معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمونهاي نهايي و استاندارد مورد سنجش قرار مي گيرد. كه سنجيدن پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. و از آنجا كه آموزش رياضي در زمينه سازي براي يادگيري تمامي علوم و در نهايت زندگي بهتر، نقش حساس و قابل توجهي ايفا مي كند، متأسفانه بر اساس يافته هاي موجود، عدم پيشرفت تحصيلي در درس رياضي به وضوح روشن گرديده است.

نظام آموزشي، با مطالعه عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي و شناسايي ابعاد مختلف آن اقدامات مورد نياز را به منظور بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان و رفع كاستيهاي موجود به عمل مي‌آورد در اين پژوهش تلاش شد، تا به يكي از مؤلفه هاي عمده، تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي، يعني روش تدريس رياضي، پرداخته شود.

اين عامل توسط شاخص هاي زير مورد بررسي قرار گرفتند:

ويژگيهاي عمومي تدريس و شيوه‌هاي تدريس تمرين و تكرار، سخنراني، پرسش و پاسخ و مباحثه اي.

پرسش نامه استفاده شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از آزمون t دو نمونه اي و آزمون من- ويتني، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه شيوه تدريس معلمان رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر است. همچنين تأثير شيوه تدريس تمرين وتكرار و پرسش و پاسخ در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي مورد تأييد قرار گرفت، ولي ويژگيهاي عمومي تدريس، روش سخنراني و مباحثه اي در پيشرفت تحصيل تأثير نداشت.

واژگان كليدي: پيشرفت تحصيلي، روش تدريس رياضي، ويژگيهاي عمومي تدريس، روش تدريس سخنراني، روش تدريس تكرار و تمرين، روش تدريس پرسش و پاسخ و روش تدريس مباحثه اي.

مقدمه:

از بررسي تعاريف متعدد به تدريس مي توان نتيجه گرفت كه تدريس فعاليتي است با سه ويژگي:

1-    تدريس بايد هدف داشته باشد

2-    تدريس بايد متناسب با هدف و مقصود باشد

3-    مفاهيم به طريقي ارائه شود كه مطابق فهم و توانايي شاگردان باشد. (فتحي، 1372، ص 11)

صاحبنظران معمولاً روشهاي تدريس را به سه دسته تقسيم مي كنند:

1-    روشهاي سنتي يا تاريخي شامل روش سقراطي و روش مكتبي

2-    روشهاي متداول تدريس كه بيشتر در قالب و چارچوب الگوي پيش سازمان دهنده مي گنجند و شامل روش حفظ تكرار، روش سخنراني، روش پرسش و پاسخ، روش نمايشي، ايفاي نقش، گردش علمي، بحث گروهي و آزمايشي مي باشد.

3-    روشهاي جديد آموزشي كه معمولاً با الگوي حل مسئله سنخيت بيشتري دارند و در دو قسمت روشهاي آموزشهاي انفرادي و روش واحدها مطرح شده است. (شعباني، 1372).

  معلم پس از آنكه با روشهاي مختلف تدريس آشنا شد، در عمل بايد با تشخيص موقعيت، روشها و فنون مناسب را انتخاب كند. بعنوان مثال اگر معلمي در تدريس خود از روش سخنراني استفاده كند، در صورت لزوم مي تواند با دانش‌آموزان بحث كند، از آنها سئوال نمايد، به آنها تمرين دهد، برايشان آزمايش كند، نمونه و يا مدلي را به آنها نشان دهد و ... بدين ترتيب بهتر است كه معلمان در امر تدريس از روش تلفيقي استفاده نمايند و در پژوهش حاضر، از ميان روشهاي متنوع تدريس، چهار نوع روش تدريس پرسش و پاسخ، سخنراني، تمرين  و تكرار و مباحثه اي در نظر گرفته شد. و تأثير در پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت.

  براي آنكه معلم در امر تدريس موفق شود بايد از يك سري ويژگيهاي عمومي تدريس برخوردار باشد. كاظمي (1378) طي تحقيقي بيان مي كند كه علاقه معلم به شغل خود يكي از ويژگيهاي نمونه در تدريس است . و طي مطالعات انجام شده توسط پژوهشگراني چون اللهياري (1380) و كرامتي (1370)، عارفي (1369)، كلامي (1375) و شنايي و علاقبند و پاشا شريفي و هومن (1374)، علاقه و تسلط معلم به تدريس را در پيشرفت تحصيلي مؤثر شناخته‌اند.

  از جمله اقدامات ديگري كه يك معلم پرتلاش براي رسيدن به پيشرفت رياضي بدان نيازمند است، بالا بردن سطح توقع و انتظارات دانش آموزان و والدين آنهاست. انتظاراتي كه معلم از توانايي هاي كودك دارد در چگونگي پيشرفت او در مدرسه تأثير مي گذارد و در عين حال در انگيزش دانش آموزان، انتظار موفقيت و عزت نفس آنها نيز اثر مي گذارد. (ماسن و ديگران، ترجمه ياسايي، 1370، ص488).

يافته هاي سومين مطالعه رياضيات و علوم در ايران، نشان از رابطه مثبت سوابق حرفه اي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد. (ماشيني، 1370 و كيامنش 1376) و مطالعه يافته هاي آندرسن (1988) معلمان با سابقه، گرايش بيشتري نسبت به پرورش مهارتهاي آموزشي و كلاس داري از خود نشان مي‌دهد. (به نقل از ميرزارضايي، 1379).

    طرح سئوالات برانگيزنده و تشويق شاگردان به ادامه پرسش و كنجكاوي ويژگي ديگر معلم مي باشد كه بنا به نظريه سازنده‌گرايي، معلم سازنده‌گرا در كلاس رياضي مي بايست با طرح پرسشهاي متنوع و جهت دار، شاگردان را به تفكر و يادگيري معني دار ترغيب كند.

   امكانات آموزش متناسب نيز از ابزار بسيار مهمي به شمار مي آيد كه تمامي معلمان براي تحقق اهداف آموزشي خود بدان نيازمندند. پروفسور گيلالدر از استراليا و رئيس گروه بين المللي روانشناسي آموزش رياضي بيان مي كند كه نبايد زمان را به عقب برگرداند بايد به معلمان كمك كنيم، تا در استفاده از تكنولوژي توانمند شوند. (گويا، 1380، ص17)

براساس تحقيقات بدست آمده، عواملي چون علاقه و تسلط معلم به تدريس، استفاده از شيوه هاي مختلف تدريس، مهارتهاي حرفه‌اي، استفاده از وسايل كمك آموزشي، تشوق به سئوال و كنجكاوي را مي توان به عنوان ويژگيهاي مهم تدريس در نظر گرفت.

   با توجه به اينكه دانش آموزان در قرن 21 زندگي و كار خواهند كرد، قرني كه سيطره كامپيوتر و رسانه‌هاي گروهي عالمگير و اقتصاد جهاني خواهد بود، لذا براي اين مشاغل افراد بايد ايده هاي تازه را جذب، طرحهاي نو را درك و مسائل غير سنتي را حل كنند. رياضيات كليد مناسبي براي آمادگي جهت اين شغلهاست. (لين استور، ترجمه ميرزا جليلي، 1368) و از طرفي بي توجهي به پيشرفت رياضي و در نتيجه افت تحصيلي در دانش آموزان به خصوص در درس رياضي، نابسامانيهاي روحي و رواني دانش آموزان و در نهايت نابسامانيهاي اجتماعي را پديد مي آورد. (خير، 1365) و همچنين با شناخت عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي، از امكانات و تجهيزات در جهت پرورش نيروي انساني، استفاده بهينه به عمل مي آيد و با كمترين زيان اقتصادي- اجتماعي، نيروي مورد نياز جامعه پرورش مي يابد. (عظيمي، 1374)

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
28_942311_6228.zip73.1k

تابع

تابع مقالات   ریاضی  با فرمت            DOC            صفحات  16 قسمتي از نمودار يک تابع. هر عدد x در عبارت f ( x ) = x 3 - x قرار مي‌گيرد. در رياضيات، يک تابع رابطه‌اي است که هر متغير دريافتي خود را فقط به يک خروجي نسبت مي‌دهد. علامت استاندارد خروجي يک تابع f ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تابع

تابع مقالات   ریاضی  با فرمت            DOC            صفحات  31 در ریاضیات ، تابع رابطه‌ای است که رابطه بین اعضای یک مجموعه را با اعضایی از مجموعه‌ای دیگر (شاید یک عضو از مجموعه) را بیان می‌کند. نظریه درباره تابع یک پایه اساسی برای خیلی از شاخه‌های ریاضی به حساب می&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

پي يردو فرما

پي يردو فرما مقالات   ریاضی  با فرمت            DOC            صفحات  25 زندگي پير فرما ( Pierre de Fermat ) در سال 1601 در نزديکي مونتابن ( Montauban ) فرانسه متولد شد. او فرزند يک تاجر چرم بود و تحصيلات اوليه خود را در منزل گذراند. سپس براي احراز پست قضاوت به تحصيل حقوق پرداخت و بعد ها بعنوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

پرویز شهریاری

پرویز شهریاری مقالات   ریاضی  با فرمت            DOC            صفحات  15 پرویز شهریاری از چهره‌های شناخته شده در عرصه علم و آموزش ایران، در سال ۱۳۰۵ در کرمان به دنیا آمد.   زندگی دوران خردسالی پدرش دهقان زاده‌ای بود که روی زمین‌های اربابی کارگری می‌‌کرد. شهری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف