میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی

تبیین جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادمقاومتی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  22

چکیده:
اقتصادمقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نیست وچنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین
نخواهدبود، چنانکه مقاومت برای دفع موانع درمسیر رشد و پیشرفت تعریف می شود. باگذشت زمان وبسط
تئوری ها در رابطه با رشد اقتصادی متغیرهای جدیدی بعنوان موتوررشدمطرح می شود. دراین میان نقش
وجایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری درالگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ
بیچیده ترشدن وتنوع سرمایه گذاری و جریانات آن، به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه
گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری است که در کشورهای خارجی به جز کشور منشإْ سرمایه انجام
می شود و هدف از آن کسب منافع بایدار در یک بنگاه است. این مقاله به دنبال تعیین جایگاه سرمایه
گذاری مستقیم خارجی دراقتصاد مقاومتی است . برای مشخص شدن این جایگاه مدل سرمایه گذاری
مستقیم خارجی براساس ادبیات موضوع مشخص و به کمک روش های اقتصادسنجی براورد گردیده براساس
نتایج براورد مشخص شد که متغیرهای سرمایه گذاری و نیروی کار فعال اثر مثبت و بی معنی بر تولید
ناخالص داخلی داشته و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی و بی
معنی بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت دارد ولی در بلند مدت تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر
تولید ناخالص داخلی مثبت می باشد که این مسئله با مفهوم تئوری هم خوانی دارد. از آنجا که در این مقاله
اقتصاد مقاومتی از طریق سناریو سازی مطرح گردید مشخص شد که اگر فرایند اقتصاد مقاومتی بر FDI
تمرکز پیدا کند باعث بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
کلمات کلیدی: اقتصادمقاومتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشداقتصادی


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
47_900625_1173.zip984.5k

تعاليم اسلامي راهگشايي براي مصرف بهينه

تعاليم اسلامي راهگشايي براي مصرف بهينه مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18 چكيده:اصلاح الگوي مصرف يكي از پايههاي اصلي توسعه اقتصادي، است. صرفنظر از اهميت خوددارى از اسراف و تبذير در دين از نظرموقعيت خاص كشور اسلامى كه در محاصره حكومتهاى سلطهگر قرار گرفته اگر ما بتوانيم تجملات زندگى را حذف كنيم و رعايتاقتصاد و ميانهروى را در همه امور مدنظر قرار دهيم، ميتوانيم به لحاظ اقتصادي و اجتماعي به كشور كمك كرده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

شناخت مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اسلام با نقشه راه اقتصاد مقاومتی

شناخت مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اسلام با نقشه راه اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیده:بحث اصلاحات در کشور اسلامی ما که به عنوان ضرورتی جدّی و مهم تلقی می شود و اصلاحات اقتصادی نیز ازاهمیت خاصّی برخوردار است ، ما را بر آن می دارد که با نگاهی هر چند اجمالی به پیشینه نظام اقتصاد سرمایه داری، ریشه ها و مبانی آن و چگونگی شکل گیری این نظام در دوران اصلاحات در غرب بپردازیم و نیز درصدد شناختمبانی و اصول نظام اقتص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل ارتباط بین سرکوب مالی و عمق مالی، مطالعه موردی ایران

تحلیل ارتباط بین سرکوب مالی و عمق مالی، مطالعه موردی ایران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  21 چکیده:سرکوب مالی از اوایل دههی 0791 توسط مک کینون و شاو مطرح شد، که نشان دهنده محدودیت های ایجادشده توسط دولت ها بر نظام های پولی و مالی می باشد و تاثیر منفی بر بازار های مالی دارد. ولی در بعضی کشورهاسرکوب مالی تاثیر مثبتی را برای بازارهای مالی در پی داشته است. دولت ایران از جمله کشورهایی است که سرکوبمالی را برای اقتصاد لازم م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتي با افزايش اشتغال و توسعه واحدهاي توليدي و خدماتي وسرمايه گذاري

اقتصاد مقاومتي با افزايش اشتغال و توسعه واحدهاي توليدي و خدماتي وسرمايه گذاري مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 انسانها در زندگي اجتماعي خود همواره با دو پديده ي متناقض روبرو هستند.از يک طرف،منابع در اختيار آنان محدود واز طرف ديگر،خواسته ها ونيازهاي بشر نامحدود است و طبيعت سيري ناپذير نيز آن را تشديد مي کند.بر اين اساس ،انسانها کوشيده اند بين کميابيمنابع و نيازهاي نامحدود خود نوعي توازن ايجاد کنند.هر چه جوامع انساني متکامل تر شده اند،در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مد یریت کارآفرینانه شرکت ذغال سنگ کرمان، در جهت اقتصاد مقاومتی

مد یریت کارآفرینانه شرکت ذغال سنگ کرمان، در جهت اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکيدهاقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفكننده قرار ميگيرد، منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصاديسلطه ايستادگي ميكند، سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بوميسازي آن براساس جهانبيني و اهداف دارد . به بيانديگر تشخيص حوزههاي فشار و متعاقبا تلاش براي كنترل و بياثر كردن آنها و در شرايط آرماني تلاش براي تبديل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیده :هدف اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز 02 ساله دستیابی به جایگاا ال اقتصاادعلمی ی ل اناالرع در سانط هننسهایسایاعجنوب غربی(هی باشاد هاه مزهاه دساتیابی باه ایاه هادف لام رشاترا ه اانی اقتصااد داناا هااورلاایایا مشاهی سارهایهاجت امیلرلنق جن ا نرم اایارعلرشد پر شتاب ل هشت ر اقتصادع است اقتصاد دانا هاور اقتصادع است هه در ین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف