میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15

چکیده :
هدف اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز 02 ساله دستیابی به جایگاا ال اقتصاادعلمی ی ل اناالرع در سانط هننسهایسایاع
جنوب غربی(هی باشاد هاه مزهاه دساتیابی باه ایاه هادف لام رشاترا ه اانی اقتصااد داناا هااورلاایایا مشاهی سارهایه
اجت امیلرلنق جن ا نرم اایارعلرشد پر شتاب ل هشت ر اقتصادع است اقتصاد دانا هاور اقتصادع است هه در ین مولیدل موزیع
ل استفاد از دانال هن ع اصیی رشد لایجاد ثرلت است . اقتصادهاع دانا هاور اهرلزع مغییرات رشترد اع در شرایط اقتصادعل
اجت امی ل انالرع جواهع ایجاد هرد اند . بدیهی است هه شرهت ها نیی از مأثیر چنیه ماوممی هصون ن اند ل دچاار مغییارات
بنیادینی شد اند در مصر حاضر شرهت هاع دانا بنیان با داشته لیژری هاع هناصار باه ااردل خاود را از دیگار شارهت هاا ل
بنگاههاع اقتصادع هنفک هرد اند ل هر شرهتی هه بخواهد به ایه س ت ل سو حرهت هند هی بایشت باا مادبیر ل باا هادف رشاد
اقتصادع ل ایجاد اشتغا لهتناسب با ظرایت نویلرع در ایه را ملاا هند ل ها در ایه هساله به هنالعه شااخ هااع شارهت هااع
دانا بنیان در شرهت مولیدع صنعتی اخشان پرداخته ایملکه الگوی بسیاری از شرکت های حال حاضر کشور میی باشید ل
« ایه شاخ ها را از هنظر هدیران ارشد ل هیانی ایه شرهت با ه ک نرم اایار EXPERT CHOICE بررسی هرد ل در پایان »
پیشنهادامی راجع به به ود ل سوق دادن ایه شرهت رل به س ت استانداردهاع شرهت هاع دانا بنیان ارائه داد ایم.
واژه های کلیدی :اقتصاد دانش بنیان، AHP ،پارک علم و فناوری،شاخص هیای ارزیابی،شیرکت تولییدی و تینعتی
اخشان


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
41_900586_8790.zip622.1k

ارزیابی تأثیر طرز فکر مصرف کننده داخلی در فرایند تصمیم گیری خرید تولیدات داخلی

ارزیابی تأثیر طرز فکر مصرف کننده داخلی در فرایند تصمیم گیری خرید تولیدات داخلی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهاین پژوهش به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طرز فکر مصرف کننده داخلی در فرایند تصمیم گیری خرید تولیدات داخلیمی پردازد. یکی از دغدغه های کشور در سالهای اخیر پایین بودن قدرت رقابت پذیری کسب و کارهای داخلی است. کسبو کارهای داخلی باید مشکلات خود مثل محدودیت های عرضه را را حل نمایند، ظرفیت تولید ملی و کارآیی تجارت راافزایش دهند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی ) رویکرد ترکیبی DEMTEL - ANP - VIKOR

نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی ) رویکرد ترکیبی DEMTEL - ANP - VIKOR مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهاین پژوهش به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر توسعه ورشد بنگاه های کوچک و متوسط و نقش این بنگاه ها در شرایط اقتصادمقاومتی می پردازد. در دهه های گذشته عموماً اقتصاددانان کشورمان به دنبال اجرای الگوهای اقتصاد سرمایهداری بودند ومهمترین هدف اقتصاد مقاومتی تغییر این رویکرد و تکیه بر تولیدات و صنایع داخلی کشور و همچنین کاهش مصرف کال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اولویت بندی استراتژی های تولید مبتنی بر عوامل رقابتی تولید در اقتصاد مقاومتی با استفاده از اعداد فازی

اولویت بندی استراتژی های تولید مبتنی بر عوامل رقابتی تولید در اقتصاد مقاومتی با استفاده از اعداد فازی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهامروزه، در سازمان های تولیدی، نیل به تمامی سطوح اهداف، در گرو انتخاب درست استراتژی های تولید وانطباق آن با شرایط محیطی وفضای اقتصادی و سیاسی حاکم برمحیط کلان آشفته وپیچیده است. اقتصاد مقاومتی شرایط بحران را تداعی می کند لذا سازمانی که درتداوم حیات در « این شرایط بتواند به حیات و بقای خود ادامه دهد درسایر شرایط مشابه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ملی دراقتصادمقاومتی واصلاح الگوی مصرف باقضاوت خبرگان

شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ملی دراقتصادمقاومتی واصلاح الگوی مصرف باقضاوت خبرگان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهنقش رسانه ها بطور عام و رسانه ملی بطور خاص در ابعاد سیاسی و اقتصادی جامعه بر هیچکس پوشیده نیست ایننقش می تواند به عنوان یک نقش حمایت کننده و یا یک نقش تضیف کننده باشد علاوه بر آن دارای ابعاد مختلفی نیز میباشد که می توان ابعاد و شاخص های اصلی و فرعی مورد نظر را تک تک شناسایی و اولویت بندی نموده و در راستای اهدافاز آنها بهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

عنوان:بررسی تاثیر شاخصهای بالندگی سازمانی EFQM)1( بر اقتصاد مقاومتی

عنوان:بررسی تاثیر شاخصهای بالندگی سازمانی EFQM)1( بر اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیده:مقدمه:هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار، بلوغ و یا میزان کامیابی درتامین اهداف سازمانی خود، نیاز دارد تا میزانموفقیت خود را در نیل به آرمانها و راهبردهای کسب وکار خویش مورد سنجش و اندازهگیری قرار بدهد. از این رو در برههزمان حاضر تمامی سازمانها، با توجه به وظایف خطیر خود با توجه به تحریم های گسترده علیه این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتي، ضرورت مقاومت در برابر تحریم ها

اقتصاد مقاومتي، ضرورت مقاومت در برابر تحریم ها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 چکیدهبا ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي از حكومت در دنیا پديدار شد که بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و بهمبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنین حكومتي آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادي و ژئوپلیتیكي داراي اهمیتبسیار زياد است، باعث شد که نظام استكبار جهاني در طول چند دههي اخیر، تمام ابزارهاي مبارزه با تفكر جمهوري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اصل 44 قانون اساسي واقتصاد مقاومتي

اصل 44 قانون اساسي واقتصاد مقاومتي مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11 چکیدهیافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری ازدولتها مخصوصا" در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آندر فعایتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 مقدمه :جمهوري اسلامي ايران، نظامي است ايدئولوژيک و آرماني، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار ذات وجود و ايستادگيچنين نظامي مخصوصاً در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدل اقتصادي است که با اين شرايط همخواني داشته باشد .طراحي ساختارها و نهادهاي متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامي دغدغهاي است که همراه فراروي انديشمندان وصاحبنظران اسلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش اقتصاد مقاومتي در برون رفت از تحريم هاي اقتصادي برپايه پژوهش محوري

نقش اقتصاد مقاومتي در برون رفت از تحريم هاي اقتصادي برپايه پژوهش محوري مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  7 چکیدهدر دنیاي امروز اقتصاد پويا و فعال نقش مهم و كلیدي در پیشرفت هر كشوري ايفامي كند و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نیز باتوجه به شرايط كنوني و تحريم هاي پیش رو كه اقتصاد ايران را نشانه رفته اند به يك برنامه ريزي اقتصادي پويا و فعال نیاز دارد كهاين برنامه ريزي را مي توان در قالب اقتصاد مقاومتي به پیشرفت هاي آينده امیدوار كرد . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی شکاف بین نظام آموزشی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی فعلی درایران

بررسی شکاف بین نظام آموزشی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی فعلی درایران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11 چکیده:امروزه توسعه اقتصادی نیازمند یک نظام آموزشی عالی، پویا وهماهنگ با تحولات نظام اقتصادی کشور است. کارکردمناسب نظام آموزشی کشور در اقتصاد مقاومتی می تواند نیروی انسانی ماهر را متناسب با شرایط و نیازهای جامعه درآن برههتربیت کند . دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به لحاظ نقش شایانی که در تولید علم و تربیت نیروهای انسانی متخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تاثیر بهبود شاخص های حکمرانی خوب بر اقتصاد مقاومتی

تاثیر بهبود شاخص های حکمرانی خوب بر اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهدر شرايطي ه يتصار د هر ر در ير ا رشو ت س ه تاير فاهص ، يعم ل سحاطم ه ی ف ن ف ن ب ن يلملل يز ه ی باخ تورته ی جه ن ب هوف يهزيطش هررر ر با هررر ري ن ي جا يطد د يحوتدطه ه ی جوی در رتيبب ب زرف ن خ رج هررر ر شررويهرهايبصويط ساطن ي يو يطن سحاطم ه سحم هزطه ه ی هرهن ن ب يتصار د يل يهه ه يديي رتنو هه ن ري بر ر هوه تحص در ي يردی غ ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد اقتصاد مقاومتی با اقتصادی دانش بنیانمقاومتی با اقتصادی دانش بنیان

اقتصاد اقتصاد مقاومتی با اقتصادی دانش بنیانمقاومتی با اقتصادی دانش بنیان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیده :در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها براساس دانش ، بوجود می آیند و زندگی می کنند و موفقترینسازمانها، آنهایی هستند که از دانش به نحو بهتر و سریعتری استفاده می کنند تا همچنان به بقای خود ادامه دهند . مطالعه هانشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی )مانند پول، زمین، ماشین آلات و ...(، دانش واقعاً منبعی برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتی و نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در توسعه اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در توسعه اقتصادی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهدر سالهای اخیر، همواره اعمال تحریم های یکجانبه یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوریاسلامی ایران بوده است.به همین دلیل ضروری است که اقتصاد ایران نیز بر مبنا و اصولی درست گام نهد تا بتواند از این رهگذر برتحریمهای بینالمللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند . نتیجه این مهم ،ایجا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در مصرف انرژی

اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در مصرف انرژی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهامروزه جمهوری اسلامم اررا رر ووزه ایی اتصایری خور بی مسیرل ری مفیایم مواجه است که به ایچ عنوا تی کنو چه رر عرصهنظر و کصیبهیی ررس و چه رر عرصه عمل و تجیرب بشری مشیبه واتع نداشصه است.لذا امروزه بی توجه شلارار سلاییسلا و اتصالایری ت میل شده بر بیزارایی میل و تولیدی کشور و ترور پیسخگور به نییزایی میلاتشلایر مخصف جیمعه و امننی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف