میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی اثرپذیری چابکی سازمان از توسعه دولت الکترونیک

بررسی اثرپذیری چابکی سازمان از توسعه دولت الکترونیک

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11

چکيده هدف از انجام – این پژوهش بررسی تأثیر توسعه دولت های الکترونیک بر بعد چابکی سازمانی است. چابکی سازمانی دارای مولفه های
پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. جامعه آماری مورد مطالعه کارمندان )رسمی و پیمانی( مجموعه شهرداری زاهدان بودند که
تعداد آن ها 355 نفر است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد )مبتنی بر ابعاد شریفی و ژانگ( است. حجم نمونه با استفاده از
جدول مورگان 185 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار
SPSS استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های
تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر چابکی سازمانی و زیر متغیرهای آن یعنی پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت در
جامعه مورد مطالعه تأثیرگذار است.
كليد واژه دولت الکترونيک، سياست های كلی نظام اداری، چابکی سازمان، انعطاف پذیری، سرعت.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
177_899635_1640.zip368.1k

حکمت عملی در مدیریت: مبانی، مفاهیم و رهنمودها

حکمت عملی در مدیریت: مبانی، مفاهیم و رهنمودها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیده بدون تردید، شناخت درست امور و توانایی قضاوت درباره اهداف سازمان و شیوه های دستیابی بآ ن اهداف در ادبیات مدیریت از اهسیت ب  ایی -برخوردار است. بیشترین چالش هایی کآ مدیران با ن مواجهند، بیشتر سؤال هایی در مورد قضاوت است تا انباشت حقایق. در دهآ های اخیر، حکست عسلی از سویاندیشسندان حوزه مدیریت در برنامآ های توسعآ مدیریت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیده :این تحقيق با هدف تعيين رابطه بين نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر انجام گرفت. در اینن تحقينق 180تعداد پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی فروردین 1392 تا شهریور 1394 به صورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. بااستفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استفاده از آمار و ارقام موجود در پرونده های ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

کلیات بازاریابی عصبی و کاربردهای آن

کلیات بازاریابی عصبی و کاربردهای آن مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 8 چکیده:امروزه با عنایت به گسترش روز افزون رقابت در بازارهای کنونی بیش از پیش بر لزوم پیشبرد روش های نوین در در فرایندهای بنگاه ها، علیالخصوص فرایند بازاریابی آن ها تاکید می شود. لذا می توان هدف اصلی تشکیل بنگاه های تجاری و اقتصادی حال حاضر را کسب سود و افزایشسهم بازار دانست. بنابراین به ندرت می توان شرکتی را یافت که بدون درنظر گرفتن تحولات روز دنیا، بت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان )مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهر تهران (

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان )مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهر تهران ( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 21 چکیده:مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم دررسیدن بانکها به اهدافاستراتژیک خود در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت می باشد و این امر رشد و سود آوری را در بانکها می تواند درآینده با توجه به سرمایه گذاریهای موسسات مالی در مورد استفاده هر چه بیشتر از محیط الکترونیکی تضمین کند اماخلائی که در محیط بانکهای کشور بخصوص در شهر ته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی اثر رعایت ارزشهای اخلاقی در ابعاد گوناگون تبلیغات و تاثیر آن بر رفتار مصرف کنندگان)مطالعه موردی کالاهای برقی در شهر تهران (

بررسی اثر رعایت ارزشهای اخلاقی در ابعاد گوناگون تبلیغات و تاثیر آن بر رفتار مصرف کنندگان)مطالعه موردی کالاهای برقی در شهر تهران ( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  19 چکیده:رعایت اخلاق حرفه اي در صنعت تبلیغات سالهاست دغدغه بسیاري از اندیشمندان و صاحبنظران ماست.از آنجا که نظام تبلیغات از ساخت و کارکرد سیستماتیک برخوردار نیست، نمی توان همچون دیگر کشورهاپارادایم تبلیغات را بر طرح ها و الگوهاي این کشورها بنا نهاد و تنها به بومی کردن آنها پرداخت. هدف اینپژوهش بررسی اثر رعایت ارزشهاي اخلاقی در اب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی درک مصرف کننده از به اشتراک گذاری دانش در شبکه های اجتماعی آنلاین مربوط به سفردر کرمانشاه

بررسی درک مصرف کننده از به اشتراک گذاری دانش در شبکه های اجتماعی آنلاین مربوط به سفردر کرمانشاه مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  23 چکیدههدف از این پژوهش بررسی درک مصرف کننده ازبه اشتراک گذاری دانش در شبکه های اجتماعی آنلاین مربوط بهسفردر کرمانشاه )مطالعه موردی شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه( می باشد روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشیاز نوع میدانی و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. به همین دلیل این پژوهش را می توان ازپژوهش های پیما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف