میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی می
باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران غیرموظف در هیات مدیره و
تعداد اعضای هیات مدیره بوده است. برای اندازه گیری انگیزه های مدیران از معیارهای تغییرات قیمت
سهام و تغییرات نوسان پذیری بازده سهام استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های بورس
اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1393 بوده است. تعداد نمونه آماری پس از اعمال
محدودیت های لازم برای انتخاب جامعه آماری 100 شرکت بود. در این تحقیق جهت پردازش اولیه
داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرمافزار 7Eviews استفاده شده است. در
این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data panel جهت ارزیابی رابطه بین
متغیرها استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران
غیرموظف در هیات مدیره، تغییرات قیمت سهام و تغییرات نوسان پذیری بازده سهام با اجتناب مالیاتی
در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری داشته و تعداد اعضای هیات مدیره با اجتناب مالیاتی در
سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری نداشته است.
واژه های کلیدی: مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران غیرموظف در هیات مدیره، تغییرات قیمت سهام،
تغییرات نوسان پذیری بازده سهام، تعداد اعضای هیات مدیره، اجتناب مالیاتی


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
40_897285_5851.zip827.9k

بررسی تاثیر دارائی های واقعی )زمین ،ساختمان،ماشین آلات وسایردارائی ها(بر ساختارسرمایه شهرداریهای تازه تاسیس )مطالعه موردی شهرداری بلوک(

بررسی تاثیر دارائی های واقعی )زمین ،ساختمان،ماشین آلات وسایردارائی ها(بر ساختارسرمایه شهرداریهای تازه تاسیس )مطالعه موردی شهرداری بلوک( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهازجمله مسائل وموضوعاتی که شهرداریهای تازه تاسیس باآن مواجه می باشند ساختارسرمایه است .اینکه چه حجمیازساختارسرمایه بدهی باشد. وچه حجمی ازآن راحقوق صاحبان سهام تشکیل دهد،تادرنهایت به عنوان ساختارسرمایه بهینهموجب حداقل نمودن )هزینه تامین مالی (یا )هزینه سرمایه (وبه تبع آن افزایش ارزش سرمایه گذاری گردد،ازدیرباز به عنوانیک مسئ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

مدیریت اسلامی: تجلّی ارزشهای اسلامی در عرصة مدیریت )چیستی، چرایی، چگونگی و رویکردها(

مدیریت اسلامی: تجلّی ارزشهای اسلامی در عرصة مدیریت )چیستی، چرایی، چگونگی و رویکردها( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  25 چکیدهمدیریت، یکی از مباحث کلیدی جوامع و سازمانها در مقولة توسعه و پیشرفت و نیل به اهداف به شمار میرود. جامعة اسلامی نیز مانند هرجامعة دیگری، به مدیریت نیاز دارد. ارزشهای حاکم بر بافت و ساختار یک جامعه، شکلدهندة شیوههای مدیریت و رهبری آن میباشد؛ و اساساً،مدیریت بدون در نظر گرفتن مسائل ارزشی و اخلاقی معنا ندارد. لذا، ماهیت عناصر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی ارتباط بین میزان رضایت شغلی کارکنان با مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

بررسی ارتباط بین میزان رضایت شغلی کارکنان با مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18 چکیده : این در دنیاي کنونی کیفیت ارائه خدمات ارتباطی با ارزش ترین موضوع در صنعت مخابرات به شمار میرود بهطوري که سنجش آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و از طرفی رضایت شغلی، بر بسیاري از متغیرهاي سازمانی،تاثیر می گذارد. لذا محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال است که چه ارتباطی بین رضایت شغلی ومدیریت کیفیت فراگیر در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

پیش بینی ورشکستگی تحت شرایط جایگزین

پیش بینی ورشکستگی تحت شرایط جایگزین مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهدر شرايط متغیر اقتصادی ايران و نوسانات شديد در محیط فعالیت تجاری که ذينفعان را با عدم اطمینانهای عمده و احتمالات متعددیمواجه نموده است ، بررسی الگوهای پیش بینی ورشکستگی از اهمیّت بسزايی برخوردار است. از اين رو هدف اصلی اين پژووهش پژیشبینی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1390 تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش حسابرسی در اقتصاد و بررسی آن در ایران

نقش حسابرسی در اقتصاد و بررسی آن در ایران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  7 مقدمه:حسابرسی در زبان انگلیسی به معنای "گوش دادن" است و در زمان هایی که هنوز خواندن و نوشتن رایج نبود، با گوش دادن بهاظهارات مسئولان مالی، درستی و صحت مطالب ابراز شده مورد بررسی قرار می گرفت. انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم موجب تغییر درشیوه ی تولید، گسترش دامنه عملیات تولیدی، ساخت کار خانه های بزرگ، سرمایه گذاری های غیر انفرادی و د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روانشناختی و نوآوری سازمانی مورد مطالعه بانک کشاورزی استان ایلام(

بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روانشناختی و نوآوری سازمانی مورد مطالعه بانک کشاورزی استان ایلام( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  20 چکیدههدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روانشناختی و نوآوری سازمانی می باشد. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه کارمندان بانک کشاورزی شهرستان ایلام می باشد و نمونه آماری 62 نفر از آنان بود.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه توانمندسازیاسپریتزر ) 1995 ( و پرسشنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف