میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تاثیر استفاده از نقشه های مفهومی در پیشرفت درسی در درس کار و فناوری و روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب بر اساس نظریه ساختن گرایی

بررسی تاثیر استفاده از نقشه های مفهومی در پیشرفت درسی در درس کار و فناوری و روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب بر اساس نظریه ساختن گرایی

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      56

1-1-مقدمه:

نقشه مفهومی بازنمایی تجسمی روابط معنادار میان مفاهیم است . یک نقشه مفهومی متشکل از هسته ها ورابطه هاست ، در گره ها یک مفهوم ، عبارت یا سوال است که ازطریق رابطه ها به سایر گره ها وصل می شود . خطهاي  ارتباطی میان هسته ها ممکن است نشان دهنده روابطی چون ، رابطه همانندي ( مترادف بودن دو مفهوم ) ، رابطه مشخص سازي ( مشخص کننده سلسله مراتب ها ) و ترکیب بندي ( نشانگر بخشها و اجزاي تشکیل دهنده  مفهوم ) باشند .نقشه هاي مفهومی معمولا به صورت سلسله مراتبی تهیه می شوند ، یعنی مطالب کلی تر وجامع  تر در راس آن قرار می گیرند وهر چه به پایین نقشه نزدیک شویم مفاهیم ومطالب جزئی تر می شوند . برنامه درسی مبتنی بر نقشه مفهومی نسبت به برنامه هاي مرسوم درسی ، مزیت بسیار دارد. استفاده از آن موجب افزایش نمرات دانش آموزان در آزمونهاي پیشرفت تحصیلی می شود . عده اي از معلمان نقشه هاي مفهومی را به عنوان راهبردي آموزشی براي ایجاد یادگیري عمیق تر در فراگیران به کار می گیرند . نقشه مفهومی این امکان را فراهم می آورد که تجربه ودرك گذشته ، هنگام تشکیل یک مفهوم جدید در چارچوب مفهومی مورد توجه قرار گیرد .همچنین نقشه هاي مفهومی در رشته هاي علمی مختلف به عنوان شیوه هاي ارائه  مطالب به کار گرفته می شوند . آنها راههایی مناسب براي سازمان دهی اطلاعات مرتبط با یک موضوع هستند(حبیبی پور، 1385) .

 

 

 

 

 

2-1- بيان مسأله :

امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکنولوژي، وجود نیروي انسانی ماهر یک نیاز اساسی در مراکز تولیدي، صنعتی و خدماتی بشمار می آید و روحیه کارآفرینی به عنوان عامل مهم تربیت این نیروها مورد توجه قرار گرفته است.آموزش هاي فنی و حرفه اي  و روحیه کارآفرینی مجموعه اي از آموزش هاي عملی و نظري است که هدف آن، ایجاد شرایط لازم براي کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا ارتقاء مهارت است  به لحاظ اهمیت آموزش هاي فنی و حرفه اي، بایستی کیفیت آموزش و یادگیري در این مورد، مورد توجه باشد. بسیاري از مطالعات انجام شده در خصوص اثربخشی آموزش هاي فنی و حرفه اي و روحیه کارآفرینی در دانش آموزان و یا روش هاي مطلوب یاددهی-یادگیري مبتنی بر تحقیقات پیمایشی و نظرخواهی بوده است. اما به نظر می رسد آزمایش تجربی روش هاي آموزشی می تواند نتایج عینی تري را بدنبال داشته باشد ، رویکرد سازنده گرایی یکی از چهارچوب هاي نظري مهم درشکل گیري وهدایت بازنگریها وفعالیتهاي جدیدآموزشی است . تا کید ساختن گرایان بر این است که افراد دانش را فعالانه می سازند .یکی از روشهاي آموزشی نوین که ارنباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد ، نقشه مفهومی است . نقشه مفهومی بازنمایی تجسمی  روابط معنادار میان مفاهیم است .نقشه هاي مفهومی نشانگر روشهاي تفکر ودرك ما ونیز شاخصی از دیدگا ههاي ما درباره آگاهیهایمان وروابط میان آنها هستند . استفاده از نقشه مفهومی به عنوان راهبردي آموزشی را نخستین بار نواك در اوایل دهه 1980 م آغاز کرد نقشه مفهومی برگرفته از مفهوم پیش سازمان دهنده نظریه یادگیري معنادار کلامی آزوبل است که در آن بر نقش دانش قبلی فراگیر بر یادگیریهاي معنادار بعدي تاکید بسیار می شود براساس نظریه آزوبل مهمترین عامل موثر در یادگیري ، یادگیریهاي قبلی هستند .یادگیري معنادار زمانی رخ می دهد که شخص آگاهانه دانش جدید را به مطالبی که از پیش می دانسته است ، ربط دهد . زمانی که  یادگیري معنادار رخ می دهد در کل ساختار شناختی تغییراتی به وجود می آید که آن هم سبب تغییر مفاهیم موجود وهم تغییر ارتباط هاي موجود میان آنها می شود .به همین جهت است که یادگیري معنادار از یادداريئ وقدرت تعمیم بیشتري نسبت به یادگیري غیر معنادار یا حفظی برخورداراست که به آسانی وسریع فراموش می تبیین نقشه  مفهومی در مفاهیم درس کار و فناوری و روحیه کارآفرینی شود . در یادگیري غیر معنادار اطلاعات صرفا بدون ارتباط با ساختار شناختی به حافظه سپرده می شود  ( عابدی ، 1380).

لذا مسئله اساسی این پژوهش این است که آیا  نقشه های مفهومی به معلم و دانش آموزان در پیشرفت درسی در درس کار و فناوری و روحیه کارآفرینی در دانش آموزان را بر تعدادي ایده کلیدي معطوف می کند یا خیر؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق:

نظریه سازنده گرایی از چارچوبهاي نظري مهمی است که در شکل گیري وهدایت بازنگریها وفعالیتهاي جدید آموزشی نقش مهمی ایفا می کند .گرچه ممکن است که اشکال متفاوتی از سازنده گرایی وجود داشته باشد ، اما به طور کلی سازنده گرایی براین نکته تاکید می کند که افراد فعالانه دانش را می سازند همچنین در فرایند سازندگی ، تعاملات اجتماعی میان افراد از اهمیتی اساسی برخوردار است .از این رو در این دیدگاه دانش آموز تشویق می شود که در یادگیري مطالب به فعالیت هاي شخصی خویش متکی باشد ، دانش قبلی مورد توجه قرار می گیرد وحتی گاه نقد می شود وتعامل میان دانش آموزان ونیز معلم به آسانی صورت می گیرد . بنابراین در محیطهاي یادگیري ساختن گرایانه به دانش آموزان فرصت بحث وگفتوگو روي عقاید ، باورهاي همدیگر و به طور کلی نظر دادن روي آنها داده می شود درنتیجه تواناییهاي شناختی و فراشناختی آنها افزایش می یابد . در شیوه ساختن گرایانه دانش آموزان به یادگیري معنادار ومهارتهاي فکري سطح بالا می پردازند . همزمان ، معلمان وفراگیران می توانند از مزایاي به کارگیري نقشه هاي مفهومی مبتنی بردیدگاه ساختن گرایانه به عنوان یک  راهبرد آموزشی – یادگیري بهره مند شوند (ملکی ،1381)  .

بخشی از اثرات مثبت و مهمی که استفاده از نقشه مفهومی بر معلمان می گذارد عبارتند از :

1- وسیله اي براي آموزش : زمانی که معلمان براي یاددادن مطالب آموزشی از نقشه هاي مفهومی استفاده می  کنند ، در فرایند آموزش به مفاهیم مهم وروابط میان آنها با سایر مفاهیم بیشتر توجه می کنند . به این طریق کمتر احتمال وجود دارد که وقت را صرف موضوعات کم اهمیت کنند.

2- وسیله اي براي ارزشیابی تکوینی : نقشه هاي مفهومی که خود دانش آموزان انها راتهیه می کنند ابزارهایی  بسیار مناسب براي تشخیص نواقص یادگیري دانش آموزان هستند ومعلم با توجه به ارتباطهاي درست ونادرست  در این نقشه ها ، نکاتی را که دانش آموزان خوب متوجه نشده اند ، تشخیص می دهد(داوودی ، 1378) .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
35_1085028_4539.zip2.3 MB

بررسی تعیین وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره ای بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع FRO در شهر کرمانشاه

بررسی تعیین وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره ای بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع FRO در شهر کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      129   فهرست مطالب فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 2-1-بيان مسأله: 3 3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4 4-1- اهداف پژوهش : 5 1-4-1-هدف کلی: 5 1-4-2- اهداف جزئی.. 5 5-1- فرضيه‏هاي تحقیق: 6 7-1-تعاریف مفهومی: 9 فصل دوم:ادبیات پژوهش... 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف