میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی مقایسه ای تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان

بررسی مقایسه ای تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران  مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      174

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر: ‌ج

تقدیم به... ‌د

فصل اول:کلیات پژوهش.. 1

1-1مقدمه: 2

1-2-بيان مسئله : 4

1-4-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 6

1-5-مدل پژوهش: 7

1-1-5-مدل مفهومی پژوهش: 8

1-7- اهداف پژوهش : 10

1-1-7-هدف اصلي پژوهش: 10

2-1-7- اهداف فرعي : 10

1-8- تعاریف مفهومی: 11

1-9-تعاریف عملیاتی: 12

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش.. 14

1-2-مقدمه: 14

2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15

1-2-2-تعريف بيمه2 15

2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16

3-2-2 خطر. 16

4-2-2- حق بيمه. 17

5-2-2- خسارت.. 17

3-2-انواع بيمه. 17

4-2- بیمه در ایران. 22

1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 22

5-2- كشورهاي منطقه چشم انداز. 24

6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 25

7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 26

8-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك رشته ها 27

9-2- عملكرد شركتهاي بيمه به تفكيك رشته. 31

10-2-شرکت های بیمه ایران. 32

11-2-مبانی نظری گزارشگری مالی در بیمه: 35

12-2-نقش خدمات مشاوره ای در سازمان های خدماتی،صنعتی و تولیدی.. 35

13-2- مفهوم خدمات مشاوره ای سازمانی. 36

1-13-2-وظایف مشاوران شرکتهای بیمه را می توان به شرح ذیل تعریف نمود: 37

3-13-2-اصول مشاوره 37

14-2-آثار عملی خدمات مشاوره ای در سازمان (تجربه شده ) 41

15-2-کیفیت خدمات.. 47

16-2-ابعاد کیفیت خدمات.. 50

17-2-مدل مقایسه کیفیت خدمات.. 53

19-2-مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات.. 61

20-2-متغیرهای الگوی مفهومی سنجش رضامندی مشتری.. 62

21-2-پیشینه پژوهش.. 63

فصل سوم:روش شناسی پژوهش.. 66

1-3-مقدمه: 66

2-3-روش پژوهش: 68

3-3-جامعه آماري.. 68

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری : 68

5-3-فرمول ککران: 69

6-3-ابزار گردآوري داده‌ها: 69

7-3-قلمرو پژوهش : 70

1-7-3-قلمرو موضوعی : 70

2-7-3-قلمروزمانی: 70

8-3-روش تجزیه و تحليل داده‌ها: 70

9-3-ابزارسنجش، روایی وپایایی آن. 70

1-9-3-روایی: 70

خلاصه فصل: 71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 73

4-1) مقدمه. 74

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب.. 74

4-2-1)مدلها: 74

4-2-1-1) روش همبستگی اسپیرمن: 74

4-2-1-2) رگرسیون چندگانه. 75

4-2-1-3) معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI. 76

4-3) آمار توصیفی. 77

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 78

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 79

(4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 81

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 82

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن. 84

4-4-2-2) فرضیه فرعی اول: بین پیشگیری از مشکلات و کاهش خسارات با راهنمایی صحیح و به موقع در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 85

4-4-2-3) فرضیه فرعی دوم : بین تمایزآفرینی با ارائه مشاوره‌های مؤثر و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 86

4-4-2-4) فرضیه فرعی سوم : بین کسب رضایت بیشتر و وفادارسازی مشتریان در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 86

4-4-2-5) فرضیه فرعی چهارم: بین شفاف‌سازی فرآیندهای دریافت خسارات در زمان ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 87

4-4-2-6) فرضیه فرعی پنجم: بین خدمات مشاوره ای در چه زمینه ای در طول فرایند مشاوره و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 88

4-4-2-7) فرضیه فرعی ششم: بین شناسایی نیازهای مشتریان در طول فرایند مشاوره در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 89

4-4-2-8) فرضیه فرعی هفتم: بین اجزای کسب و کار مشاوره و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 90

4-4-2-9) فرضیه فرعی هشتم: بین اعتبار و شایستگی در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 91

4-4-2-10) فرضیه فرعی نهم: بین سطح پاسخگویی در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 92

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 94

4-4-4) مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری.. 101

4-4-4-1) مدل تحلیل مسیر اول : 101

4-4-4-3) مدل تحلیل مسیر سوم : 109

4-4-4-4) مدل تحلیل مسیر چهارم : 113

4-4-4-5) مدل تحلیل مسیر پنجم : 117

4-4-4-6) مدل تحلیل مسیر ششم : 120

4-4-4-7) مدل تحلیل مسیر هفتم : 123

4-4-4-8) مدل تحلیل مسیر هشتم : 126

4-4-4-9) مدل تحلیل مسیر نهم : 129

4-4-5) مدل کلی: 133

4-4-6) انتخاب بهترین مدل : 136

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 138

5-1) مقدمه. 139

5-2-2) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش.. 140

5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل داده ها 143

5-2-3-1) فرضیه اصلی: بین عوامل مؤثر بر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان (بیمه گذاران) و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 143

5-2-3-2) فرضیه فرعی اول: بین پیشگیری از مشکلات و کاهش خسارات با راهنمایی صحیح و به موقع در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 143

5-2-3-3) فرضیه فرعی دوم : بین تمایزآفرینی با ارائه مشاوره‌های مؤثر و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 144

5-2-3-4) فرضیه فرعی سوم : بین کسب رضایت بیشتر و وفادارسازی مشتریان در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 145

5-2-3-5) فرضیه فرعی چهارم: بین شفاف‌سازی فرآیندهای دریافت خسارات در زمان ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 146

5-2-3-6) فرضیه فرعی پنجم: بین خدمات مشاوره ای در چه زمینه ای در طول فرایند مشاوره و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 147

5-2-3-7) فرضیه فرعی ششم: بین شناسایی نیازهای مشتریان در طول فرایند مشاوره در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 148

5-2-3-8) فرضیه فرعی هفتم: بین اجزای کسب و کار مشاوره و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 148

5-2-3-9) فرضیه فرعی هشتم: بین اعتبار و شایستگی در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 149

5-2-3-10) فرضیه فرعی نهم: بین سطح پاسخگویی در ارائه خدمات مشاوره ای و کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 150

5-2-4) نتیجه گیری کلی: 151

5-3) پیشنهادات پژوهش: 155

5-3-1) پیشنهادات براي تحقیقات آینده 155

5-3-2) پيشنهادات كاربردي.. 155

5-4) محدودیتهای پژوهش: 157

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1- عملکرد شرکتهای بیمه در 5ماهه اول سال1391. 33

جدول3.معیارهای بیمه پذیری(Sigma, 2004) 39

جدول5 –پیشینه پژوهش.. 63

جدول7-میزان پایایی پرسشنامه. 71

جدول (4-1): تجزیه واریانس رگرسيون چندگانه. 76

جدول (4-2): توزیع فراوانی برحسب سن. 78

جدول (4-3): توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات.. 79

جدول (4-4): توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 81

جدول (4-5): آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 83

جدول (4-6): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن عوامل مؤثر بر ارائه خدمات.. 84

جدول (4-7): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن پیشگیری از مشکلات و. 85

جدول (4-8): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن تمایزآفرینی با ارائه مشاوره‌های مؤثر. 86

جدول (4-9): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن کسب رضایت بیشتر و. 87

جدول (4-10): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شفاف‌سازی.. 88

جدول (4-11): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن خدمات مشاوره ای در چه. 89

جدول (4-12): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شناسایی نیازهای مشتریان. 90

جدول (4-13): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اجزای کسب و کار مشاوره 90

جدول (4-14): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اعتبار و شایستگی در ارائه. 91

جدول (4-15): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن سطح پاسخگویی در. 92

جدول (4-16): ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مستقل. 93

جدول (4-17): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 94

جدول (4-18): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 95

جدول (4-19): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 96

جدول (4-20): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 97

جدول (4-21): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 99

جدول (4-22): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 100

شكل4-4-4-1) ضرايب رگرسيوني متغير مشکلات و کاهش خسارات با راهنمایی صحیح و به موقع در ارائه خدمات مشاوره ای   103

جدول (4-23): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير مشکلات و کاهش خسارات با 104

جدول (4-24): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 1. 105

4-4-4-2) مدل تحلیل مسیر دوم : 105

جدول (4-25): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير تمایز آفرینی با ارائه مشاوره های مؤثر. 107

جدول (4-26): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 2. 108

جدول (4-27): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير کسب رضایت بیشتر و. 111

جدول (4-28): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 3. 112

جدول (4-29): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير شفاف سازی.. 115

جدول (4-30): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 4. 116

جدول (4-31): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي خدمات مشاوره ای.. 119

جدول (4-32): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 5. 120

جدول (4-33): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي شناسایی نیازهای مشتریان. 122

جدول (4-34): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 6. 123

شكل4-4-4-7) ضرايب رگرسيوني متغير اجزای کسب و کار مشاوره 124

جدول (4-35): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير اجزای کسب و کار مشاوره 125

جدول (4-36): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 7. 126

شكل4-4-4-8) ضرايب رگرسيوني متغير اعتبار و شایستگی در ارائه خدمات مشاوره ای.. 127

جدول (4-37): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير اعتبار و شایستگی. 128

جدول (4-38): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 8. 129

شكل4-4-4-9) ضرايب رگرسيوني متغير سطح پاسخگویی در ارائه خدمات مشاوره ای.. 130

جدول (4-39): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير سطح پاسخگویی در ارائه خدمات مشاوره ای.. 132

جدول (4-40): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 9. 132

جدول (4-41): معيارهاي بررسي مناسبت مدل كلي. 135

جدول (4-42): مقايسه معيارهاي بررسي مناسبت مدلها 136

جدول (5-1) 140

جدول (5-2) 140

جدول (5-3): مقايسه معيارهاي بررسي مناسبت مدلها 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل1-1-مدل پژوهش.. 7

شکل 2-1- مدل نهایی پژوهش.. 9

شکل 1-2: ارضای خواسته های مشتریان از محصول شرکت.. 45

شکل2-2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات.. 46

شکل 3-2. تعیین کنندگان کیفیت خدمات 54

شکل4-2 . شکاف هایی که به نارضایی مشتریان منجر می شود: 57

شکل 5-2 چرخه کیفیت خدمات.. 59

شکل 6-2 مدل تحلیل شکاف خدماتی. 58

شکل 7-2 مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمت.. 62

شکل 8-2 -الگوی مفهومی سنجش رضامندی مشتری.. 62

شكل4-4-4-2) ضرايب رگرسيوني متغير تمایز آفرینی با ارائه مشاوره های مؤثر. 106

شكل4-4-4-3) ضرايب رگرسيوني متغير کسب رضایت بیشتر و وفادار سازی مشتریان در ارائه خدمات مشاوره ای   110

شكل4-4-4-4) ضرايب رگرسيوني متغير شفاف سازی فرایندهای دریافت خسارت در زمان ارائه خدمات مشاوره ای   114

شكل4-4-4-5) ضرايب رگرسيوني متغير خدمات مشاوره ای در چه زمینه ای در طول فرایند مشاوره ای.. 118

شكل4-4-4-6) ضرايب رگرسيوني متغير شناسایی نیازهای مشتریان در طول فرایند مشاوره ای در ارائه خدمات مشاوره ای   121

شكل4-4-5-1) ضرايب رگرسيوني مدل كلي تحقيق. 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از این پژوهش ،تبیین ارتباط بین متغیرهاي مربوط به ویژگی هاي فردي مشتریان شرکتهای بیمه(بیمه گذاران) و مشخصات مورد بیمه آنان(اعم از داراییهای جانی و مالی) ،با ریسک شرکت هاي بیمه به وسیله مشاوره کردن با مشتریان است که به انتفاع شرکتهای بیمه ای با کاهش یافتن ضریب خسارات آنان منجر می گردد. به همین منظور تعدادي از مشخصات فردي و تعدادي از مشخصات داراییهای بیمه گذاران و همچنین ریسک، به عنوان متغیرهاي تحقیق انتخاب گردید و یک نمونه  200نفره از بیمه گذاران، در دو گروه 100نفري مشاوره شونده و غیر مشاوره شونده به طور جداگانه انتخاب شدند.سپس با استفاده از روش هاي آماري توصیفی به بررسی وضعیت موجود در نمونه تحقیق پرداخته شد و نیز با استفاده از روش هاي آماري استنباطی، نتایج به دست آمده به جامعه آماري تعمیم داده شد.قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های بیمه ای در استان همدان، قلمرو زمانی شامل یک دوره یک ساله و قلمرو موضوعی آن نیز تمامی رشته های بیمه ای است .

جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه بیمه گذاران شرکت های بیمه ای در استان همدان  و نمونه آماري آن نیز مربوط به شعب مرکزی بیمه ایران-آسیا-دانا-البرز-پارسیان-سینا-کارآفرین-توسعه-دی-معلم-رازی-میهن-نوین و پاسارگاد در این استان است.نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات بجر فرضیه فرعی دوم که رد شده است بقیه مورد تائید قرار گرفتند.

واژگان کلیدي:ریسک، خسارت، شرکت هاي بیمه، خدمات مشاوره ای،ضریب خسارت،بیمه گذاراشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
33_1085013_6156.zip1.1 MB

بررسی میزان اشتغال زایی آموزشهای فنی و حرفه ای زندانیان آزاد شده در استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن

بررسی میزان اشتغال زایی آموزشهای فنی و حرفه ای زندانیان آزاد شده در استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      64 فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه. 2 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . 5  اهداف تحقيق.. 7 اهداف تحقيق.. 8 سؤالات تحقیق:. 8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :. 8 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق الف)  مبانی نظری.. 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف