میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان

بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      171

فهرست مطالب

 

چكيده ‌ك

فصل اول:کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه: 2

2-1-بيان مسئله. 5

3-1- ضرورت انجام پژوهش: 5

4-1- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 7

5-1-مدل پژوهش: 7

1-5-1-مدل مفهومی پژوهش: 9

6-1-فرضيه هاي پژوهش : 9

1-6-1-فرضيه اصلي: 9

2-6-1- فرضيات فرعي: 9

7-1- اهداف پژوهش.. 10

1-7-1-هدف اصلي پژوهش: 10

2-7-1-اهداف فرعي : 10

8-1- تعاریف مفهومی: 11

9-1- تعاریف عملیاتی: 12

10-1-محدودیت پژوهش: 13

11-1-قلمرو پژوهش: 13

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش.. 14

1-2-مقدمه: 15

2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15

1-2-2-تعريف بيمه. 15

2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16

3-2-انواع بيمه. 17

1-3-2-بيمه مسئوليت.. 18

4-2-بیمه در ایران. 18

1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 18

5-2-تعاريف و كاربرد اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه. 19

6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 21

7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 21

8-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك رشته ها 22

1-8-2- بيمه‌هاي زندگي(عمر) 22

1-2-8-2- بيمه آتش‌سوزي.. 23

2-2-8-2- بيمه باربري.. 23

3-2-8-2- بيمه حوادث.. 23

5-2-8-2- بيمه بدنه اتومبيل. 24

6-2-8-2- بيمه شخص‌ثالث و مازاد 24

7-2-8-2- بيمه درمان. 24

8-2-8-2- بيمه كشتي. 24

9-2-8-2- بيمه هواپيما 24

10-2-8-2- بيمه مهندسي. 25

11-2-8-2- بيمه پول. 25

12-2-8-2- بيمه های مسئوليت مدنی. 25

13-2-8-2- بيمه اعتبار. 25

14-2-8-2- بيمه نفت و انرژي.. 26

15-2-8-2- ساير انواع بيمه. 26

9-2- عملكرد شركتهاي بيمه به تفكيك رشته. 26

10-2-شرکت های بیمه ایران. 27

11-2-نقش شرکتهای بیمه بازرگانی در اقتصاد 28

12-2- ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد یک شرکت بیمه. 28

13-2- مبانی نظری گزارشگری مالی در بیمه: 33

14-2- تعریف مشاوره: 33

15-2-بطور کلی وظایف مشاوران شرکتهای بیمه را می توان به شرح ذیل تعریف نمود: 34

16-2-اصول مشاوره 34

17-2-بیمه پذيری و محدوديت های آن: 35

1-17-2-معیار بیمه پذيری: 35

18-2-نقش خدمات مشاوره ای در سازمان های خدماتی،صنعتی و تولیدی.. 38

19-2-مفهوم خدمات مشاوره ای سازمانی. 38

20-2-آثار عملی خدمات مشاوره ای در سازمان (تجربه شده ) 39

1-20-2-بهبود رضایت کارکنان. 39

2-20-2-پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی. 39

3-20-2-کمک به توسعه منابع انسانی. 40

4-20-2-کاربردی کردن سازمان غیر رسمی. 40

5-20-2-فراهم کردن بستر تصمیم گیری استراتژیک در مورد روان سازمان. 41

6-20-2-ترمیم انگیزه کارکنان به لحاظ جابجایی های درون سازمانی در مشاغل. 41

7-20-2-ایجاد و تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای.. 41

8-20-2-جلوگیری از پیری زودرس سازمان. 42

21-2-کیفیت خدمات.. 44

2-21-2-کیفیت محصول : 46

3-21-2-کیفیت فیزیکی : 46

4-21-2-کیفیت تعاملی: 47

5-21-2-کیفیت سازمان : 47

22-2-ابعاد کیفیت خدمات.. 47

23-2- مدل مقایسه کیفیت خدمات.. 50

24-2-کیفیت خدمات و رضامندی مشتری.. 55

25-2-مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات.. 56

26-2-متغیرهای الگوی مفهومی سنجش رضامندی مشتری.. 57

27-2-پیشینه پژوهش.. 59

فصل سوم:روش شناسی پژوهش.. 60

1-3-مقدمه: 61

2-3-روش پژوهش: 62

3-3-جامعه آماري.. 62

4-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری : 62

5-3-فرمول کوکران: 62

6-3- ابزار گردآوري داده‌ها: 63

7-3-قلمرو پژوهش : 63

1-7-3-قلمرو موضوعی : 63

2-7-3-قلمروزمانی: 63

8-3-روش تجزیه و تحليل داده‌ها: 64

9-3-ابزارسنجش، روایی وپایایی آن. 64

1-9-3-روایی: 64

2-9-3-پایایی: 65

خلاصه فصل: 65

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها 66

4-1) مقدمه. 67

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب.. 67

4-2-1-1) روش همبستگی اسپیرمن: 67

4-2-1-2) رگرسیون چندگانه. 68

4-2-1-3) معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI. 69

4-3) آمار توصیفی. 71

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 71

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 72

(4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 74

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 75

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 75

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن. 77

4-4-2-2) فرضیه فرعی اول: 78

4-4-2-3) فرضیه فرعی دوم : 79

4-4-2-4) فرضیه فرعی سوم : 80

4-4-2-5) فرضیه فرعی چهارم: 81

4-4-2-6) فرضیه فرعی پنجم: 82

4-4-2-7) فرضیه فرعی ششم: 83

4-4-2-8) فرضیه فرعی هفتم: 84

4-4-2-9) فرضیه فرعی هشتم: 85

4-4-2-10) فرضیه فرعی نهم: 86

جدول (4-16): ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مستقل. 87

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 88

4-4-4) مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری.. 95

4-4-4-1) مدل تحلیل مسیر اول : 95

4-4-4-2) مدل تحلیل مسیر دوم : 99

4-4-4-3) مدل تحلیل مسیر سوم : 102

4-4-4-4) مدل تحلیل مسیر چهارم : 106

4-4-4-5) مدل تحلیل مسیر پنجم : 109

4-4-4-6) مدل تحلیل مسیر ششم : 113

4-4-4-7) مدل تحلیل مسیر هفتم : 116

4-4-4-8) مدل تحلیل مسیر هشتم : 119

4-4-4-9) مدل تحلیل مسیر نهم : 122

4-4-5) مدل کلی: 125

4-4-6) انتخاب بهترین مدل : 128

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش.. 129

5-1) مقدمه. 130

5-2-2) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش.. 131

5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل داده ها 134

5-2-4) نتیجه گیری کلی: 141

5-3) پیشنهادات پژوهش: 145

5-3-1) پیشنهادات براي تحقیقات آینده 145

5-3-2) پيشنهادات كاربردي.. 145

منابع و ماخذ: 148

پیوستها 153

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-2- ترازنامه شرکتهای بیمه. 38

جدول3-2- گردش سود انباشته شرکتهای بیمه. 40

جدول2-2- صورت سودوزیان شرکتهای بیمه. 39

جدول5-2-معیارهای بیمه پذیری(سیگما،2004) 44

جدول 6-2- ویژگی های مقایسه ای کالاها و خدمات.. 54

جدول (4-1): تجزیه واریانس رگرسيون چندگانه. 78

جدول (4-2): توزیع فراوانی برحسب سن. 80

جدول (4-3): توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات.. 81

جدول (4-4): توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 83

جدول (4-5): آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 85

جدول (4-6): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن عوامل مؤثر بر ارائه خدمات.. 86

جدول (4-7): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن پیشگیری از مشکلات و. 87

جدول (4-8): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن تمایزآفرینی با ارائه مشاوره‌های مؤثر. 88

جدول (4-9): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن کسب رضایت بیشتر و. 89

جدول (4-10): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شفاف‌سازی.. 90

جدول (4-11): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن خدمات مشاوره ای در چه. 91

جدول (4-12): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شناسایی نیازهای مشتریان. 92

جدول (4-13): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اجزای کسب و کار مشاوره 93

جدول (4-14): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اعتبار و شایستگی در ارائه. 94

جدول (4-15): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن سطح پاسخگویی در. 95

جدول (4-17): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 97

جدول (4-18): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 98

جدول (4-19): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 99

جدول (4-20): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 100

جدول (4-21): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 102

جدول (4-22): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل. 103

جدول (4-23): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير مشکلات و کاهش خسارات با 107

جدول (4-24): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 1. 107

شكل4-4-4-2) ضرايب رگرسيوني متغير تمایز آفرینی با ارائه مشاوره های مؤثر. 108

جدول (4-25): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير تمایز آفرینی با ارائه مشاوره های مؤثر. 110

جدول (4-26): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 2. 110

جدول (4-27): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير کسب رضایت بیشتر و. 114

جدول (4-28): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 3. 114

جدول (4-29): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير شفاف سازی.. 117

جدول (4-30): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 4. 118

جدول (4-31): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي خدمات مشاوره ای.. 120

جدول (4-32): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 5. 121

جدول (4-33): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي شناسایی نیازهای مشتریان. 124

جدول (4-34): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 6. 124

جدول (4-35): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير اجزای کسب و کار مشاوره 126

جدول (4-36): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 7. 127

شكل4-4-4-8) ضرايب رگرسيوني متغير اعتبار و شایستگی در ارائه خدمات مشاوره ای.. 128

جدول (4-37): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير اعتبار و شایستگی. 130

جدول (4-38): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 8. 130

جدول (4-39): ضرايب استاندارد مؤلفه هاي متغير سطح پاسخگویی در ارائه خدمات مشاوره ای.. 133

جدول (4-40): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 9. 134

جدول (4-41): معيارهاي بررسي مناسبت مدل كلي. 136

جدول (4-42): مقايسه معيارهاي بررسي مناسبت مدلها 137

جدول (5-1) 140

جدول (5-2) 141

جدول (5-3): مقايسه معيارهاي بررسي مناسبت مدلها 153

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
31_1085005_4033.zip1.1 MB

موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه

موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      176   چکیده: ‌م فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1- بيان مسأله: 3 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 4 4-1- اهداف تحقيق: 5 1-4-1-هدف اصلی پژوهش: 5 2-4-1-اهداف ویژه و کاربردی: 5 5-1-  سؤالات تحقیق: 6 1-5-1-سئوال اصلی: 6 2-5-1-سئوالات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      234 فهرست مطالب عنوان ............................................................................................................صفحه فصل اول: کلیات... 2 1-1-مقدمه: 3 2-1-بيان مسأله : 4 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 5 4-1-  اهداف تحقيق : 7 5-1-&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف