میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه

موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      176

 

چکیده: ‌م

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه: 2

2-1- بيان مسأله: 3

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 4

4-1- اهداف تحقيق: 5

1-4-1-هدف اصلی پژوهش: 5

2-4-1-اهداف ویژه و کاربردی: 5

5-1-  سؤالات تحقیق: 6

1-5-1-سئوال اصلی: 6

2-5-1-سئوالات فرعی: 6

6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 6

1-6-1-فرضیه اصلی: 6

2-6-1-فرضیات فرعی: 6

7-1- تعريف واژه‏ها : 7

8-1-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی : 9

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق.. 10

1-2-مقدمه. 11

2-2-مبانی گردشگری.. 11

3-2-واژه شناسی گردشگری.. 11

جدول ( 1-2-) : تعاریف و تشریح گردشگری از دیدگاه صاحبنظران. 13

4-2-تاریخچه گردشگری.. 15

5-2-عناصر صنعت گردشگری.. 19

جدول ( 2-3- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی.. 21

جدول ( 3-2-) عناصر عمومی صنعت گردشگری.. 22

6-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 25

7-2-آثار گردشگری.. 29

جدول ( 5-2) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگردی.. 36

جدول ( 6-2-) آثار محیطی گردشگری.. 38

8-2-گردشگری وتوسعه. 39

9-2-گردشگری به عنوان یک صنعت... 39

10-2-نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی.. 41

11-2-استراتژی های توسعه صنعت گردشگری.. 42

12-2-گردشگری و اقتصاد جهانی.. 45

جدول (7-2-) پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری.. 46

جدول ( 8/2) پیش بینی تاثیرات مختلف صنعت گردشگری بر اقتصاد ایران. 49

جدول (2-9): رتبه اقتصاد گردشگری ایران در جهان در بین 181 کشور. 50

13-2-صنعت گردشگری ایران. 52

جدول ( 10-2) : درآمد ارزی حاصل از ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 91-1353. 56

جدول (11-2) : آمار ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 1391-1353. 57

جدول (12-2) : متوسط نرخ رشد گردشگران ورودی به ایران. 59

14-2-مدیریت گردشگری.. 60

15-2-مشکلات گردشگری در ایران. 61

1-15-2-نبود استانداردهای جهانی برای هتل ها، رستو ران ها ومسافرخانه هاو...درایران. 61

2-15-2-نبود برنامه ریزی صحیح برای گردشگران داخلی و خارجی.. 62

3-15-2-آشنایی نداشتن اکثر اقشار جامعه به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم.. 63

16-2-مقايسه استان از نظر آثار تاريخی با ساير استانها (استانهای همجوار) 64

17-2-مشکلات زيرساختی استان در جذب توريسم تاريخی.. 65

18-2-تعيين مسيرهای گردشگری با محوريت آثار تاريخی در استان. 67

19-2-بهترين مسيربرای توسعه صنعت توريسم تاريخی در سطح استان. 70

20-2-مسير برتر ورود توريسم با هدف گردشگری و با محوريت راه کربلا.. 72

21-2-  كرمانشاه؛ پرجاذبه ترين منطقه گردشگري غرب كشور. 72

22-2-يكسان سازي نرخ هتل‌ها؛ ديدگاه‌ها و راهكار‌ها 77

23-2-راهکارهای جذب توریست در کرمانشاه 82

1-23-2-غذا 82

2-23-2-افزایش کیفیت راهها : 83

3-24-2-احداث منوريل.. 84

25-2-توانهای توریستی استان کرمانشاه 85

1-25-2- وجه تسميه و پيشينه تاريخي.. 85

2-25-2- مشخصات جغرافيايي.. 86

3-25-2- ویژگیهای طبیعی استان. 87

4-25-2- جمعیت... 87

5-25-2- تقسیمات... 88

6-25-2- اقليم وآب وهوا 88

7-25-2- آب و هوا 89

8-25-2- منابع آب و خاك.... 90

1-8-25-2- آب... 90

2-8-25-2- خاك.... 90

3-8-25-2- دشتها 91

26-2- قابليتها و  مزيتهاي  نسبي استان. 92

27-2- پیشینه تاریخی شهر کرمانشاه 93

1-27-2-  نژاد. 93

2-27-2- زبان گویش.... 94

3-27-2-مذهب... 96

28-2- ویژگیهای  مذهبی و فرهنگی شهر کرمانشاه 97

29-2-بهداشت و درمان. 97

30-2- وضعیت سیاسی.. 97

31-2-ویژگیهای اقتصادی استان. 98

1-31-2- صنايع و معادن. 98

2-32-2- صنعت و تولید ( اقتصادی ) 99

3-31-2- کشاورزی و دام داری.. 99

32-2-معرفی مکان های دیدنی و تاریخی.. 100

1-32-2- جاذبه های طبیعی استان کرمانشاه 101

2-32-2- جاذبه های تاریخی استان کرمانشاه 101

3-32-2- محوطه تاريخي طاق بستان. 101

4-32-2- پل آجری صفوی بیستون. 102

5-32-2-طاق گرا در گردنه پاتاق.. 102

6-32-2- منطقه تاریخی  معروف به معبد آناهيتا 103

7-32-2-منطقه تاریخی بیستون. 103

8-32-2- بنای تاریخی تکیه معاون الملک.... 107

33-2-پیشینه پژوهش: 118

فصل سوم:. 121

روش پژوهش.... 121

3-1-مقدمه. 122

3-2- روش تحقیق.. 123

3-3- جامعه آماري.. 124

4-3-نمونه و روش نمونه گیري: 124

3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات... 126

3-5-1)مطالعات کتابخانه ای.. 126

3-5-2)تحقیقات میدانی.. 126

3-6- روایی وپایایی پرسشنامه. 128

3-6-1)روایی (اعتبار) 128

3-6-2)  پایایی (قابلیت اعتماد) 129

3-9) تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش.... 130

1-           رگرسیون ساده، 131

2-روش همبستگی اسپیرمن: 131

فصل چهارم. 132

تجزیه و تحلیل داده ها 132

4-1) مقدمه. 133

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب.... 133

جدول( 4-1): تجزیه واریانس رگرسيون چندگانه. 135

4-3) آمار توصیفی... 136

جدول( 4-2 ): توزیع فراوانی برحسب جنسیت.... 136

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 137

جدول( 4-3): توزیع فراوانی برحسب سن... 137

4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد.. 138

جدول( 4-4 ) : توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات... 138

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 139

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 139

جدول 4-5) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 140

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن... 141

جدول( 4-6 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن( فقدان فرهنگ پذیرش گردشگری و توسعه صنعت گردشگری) 141

جدول( 4-7 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن فقدان برنامه ريزي دولتي و توسعه گردشگری... 142

جدول( 4-8 ): آزمون همبستگی ضریب فقدان مشارکت مردم و توسعه گردشگری... 143

جدول( 4-9 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن وضع اقتصادي منطقه بر توسعه گردشگری... 144

جدول( 4-10 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن فقدان امنيت و آرامش منطقه بر توسعه گردشگری... 145

جدول( 4-11 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن بین فقدان تبليغات بر توسعه گردشگری... 146

جدول ( 4-12 ): ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مستقل... 147

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون.. 148

جدول( 4 -13): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F.. 148

جدول(4-13): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل... 149

فصل پنجم.. 151

نتیجه گیری و پیشنهادات... 151

5-1) مقدمه. 152

5-2-2) نتایج حاصل از تحلیل داده ها 153

5-2-2-1) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش..... 153

5-2-4) نتیجه گیری کلی: 156

5-3-پیشنهادات پژوهش: 156

5-3-1-پيشنهادات كاربردي... 156

5-3-2-پیشنهادات براي تحقیقات آینده. 158

5-4-محدودیتهای پژوهش: 158

منابع و ماخذ: 159


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
30_1084999_5338.zip680.4k

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      234 فهرست مطالب عنوان ............................................................................................................صفحه فصل اول: کلیات... 2 1-1-مقدمه: 3 2-1-بيان مسأله : 4 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 5 4-1-  اهداف تحقيق : 7 5-1-&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف