میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      234

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................................صفحه

فصل اول:کلیات... 2

1-1-مقدمه: 3

2-1-بيان مسأله : 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 5

4-1-  اهداف تحقيق : 7

5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8

6-1- تعريف واژه‏ها: 8

6-1-1-تعاریف مفهومی.. 8

6-1-2-تعاریف عملیاتی.. 10

7-1-مدل نهایی پژوهش: 15

فصل دوم:ادبیات پژوهش.... 16

2-1-مقدمه: 17

2-2- بخش اول:مدیریت دانش.... 18

2-2-1-تعريف مديريت دانش.... 18

2-2-2-سير تحول مديريت دانش.... 20

2-3- مكاتب مديريت دانش.... 22

2-3-1-مكتب اقتصادي: 22

2-3-2-مكتب سازماني: 22

2-3-3-مكتب استراتژيك: 23

2-4- نقش سازمان ها در خلق دانش سازماني.. 24

2-5- تئوري دانش محور شركت... 25

2-6- عوامل مؤثر بر سهيم سازي دانش.... 27

2-7-  روش های  پياده سازی فناوري هاي دانش در سازمان هاي داخلي: 28

2-8- راهبردهای استخراج دانش عيني  در سازمان: 29

1-ايجاد واحد تحليل مدارك در سازمان.. 29

2-استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي در تحليل مدارك.... 30

3- روش هاي كشف دانش 30

4- استفاده از روش هاي داده كاوي 31

5- استفاده از روش هاي متن كاوي 31

2-9-سازماندهي دانش سازماني.. 32

2-10-به كارگيري دانش.... 33

2-11-آزمون مديريت دانش در سازمان.. 33

2-12-چالش هاي فراروي سازمان ها در استقرار سيستم يكپارچه مديريت دانش.... 34

2-13-چالش هاي مديريت دانش.... 36

2-14-عقايدي كه مديريت دانش را غير ممكن مي سازد. 36

2-15-تقويت كننده و تضعيف كنده هاي سيستم هاي مديريت دانش.... 38

2-16-چالشهای موفقيت در جهت ايجاد سيستم مديريت دانش : 39

1-چالش راهبرد تجارت و تكنولوژي.. 39

2-چالش كنترل سازماني.. 39

3-چالش فرهنگ سازماني.. 40

4-چالش عرضه دانش.... 41

5-چالش ساختار سازماني.. 42

6-چالش فرماندهي و كنترل مديريتي.. 43

7-چالش بازده اقتصادي.. 44

8-چالش سياسي.. 44

2-17-راهبردهاي غلبه بر عوامل بازدارنده. 45

2-18-نسل هاي مديريت دانش.... 46

2-19-آينده مديريت دانش.... 52

2-20-بخش دوم:ارزیابی عملکرد سازمانی.. 52

2-20-1-تعاريف و انواع ارزيابي عملكرد سازماني.. 52

2-20-2-اجزا، اهداف و اصول نظام ارزيابي عملكرد سازماني.. 53

2-20-3- ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد. 55

2-20-4- ويژگيهاي  نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارامد.. 56

2-21- مدل هاي ارزيابي عملكرد. 56

2-22- مدل‌هاي طراحي سيستم اندازه‌گيري عملكرد. 57

2-22-1- مدل سينك و تاتل (1989). 57

2-22-2-  ماتريس عملكرد (1989). 59

2-22-3- مدل نتايج و تعيين كننده ها (1991). 59

2-22-4-  هرم عملكرد (1991). 60

2-22-5- فرايند كسب و كار (1996). 61

2-22-6- تحليل ذي نفعان (2001). 62

2-22-7- چارچوب مدوري و استيپل (2000). 63

2-22-8-الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد. 64

2-2-9-بنچ ماركينگ، فرايند استراتژيك وتحليلي اندازه گيري عملكرد. 65

2-22-10-الگوي اعتبار سنجي روشي براي ارزيابي عملكرد ارگانهاي دولتي.. 65

2-22-11-كارت امتيازدهي متوازن.. 66

2-23-  مدل‌هاي خودارزيابي (مدل‌هاي تعالي يا جوايز كيفيتي). 70

2-23-1-تعريف تعالي سازماني.. 72

2-23-2-نياز به مدلي براي تعالي سازمان.. 72

2-23-3-اهداف مدل هاي تعالي سازماني.. 73

2-23-4-مزاياي مدل تعالي سازماني.. 73

2-24-اصول و مفاهيم اساسي و بنيادين.. 74

2-24-1-مدل جايزة دمينگ..... 75

2-24-2-حوزه هاي جايزه دمينگ..... 75

2-24-3-نكات مهم ارزيابي براي جايزه دمينگ..... 76

2-24-4-ارزشهاي جايزه دمينگ..... 77

2-24-5-معيارهاي جايزة دمينگ..... 77

2-24-5-نقاط قوت و ضعف جايزة دمينگ..... 81

2-24-6-مدل مالكولم بالدريج.. 81

2-24-7-مدل جايزه كيفيت اروپا 83

2-24-8-الگوي برتري كانادا: 90

2-24-9-الگوي برتري استراليا: 95

2-24-9-مدل تعالي در کسب و کار کانجي(KBEM). 100

فصل سوم:روش پژوهش.... 110

3-1-روش تحقیق: 111

3-2–  ابزار گردآوري داده‌ها: 111

3-3 – جامعه آماري: 111

3-4- حجم نمونه : 111

3-5-روش نمونه‏گيري : 111

3-6- طراحی پرسشنامه: 112

3-7-روایی و پایایی: 113

3-8- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 114

فصل چهارم. 115

تجزيه و تحليل اطلاعات... 115

4-1-مقدمه. 116

4-2-جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به مشخصات فردی.. 117

4-3-آزمون فرضیات: 123

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 133

5-1-مقدمه. 134

5-2-نتیجه گیری.. 135

5-3-نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهش: 136

5-4-آزمون فرضیات: 136

5-5-محدودیت های پژوهش: 138

5-6-پیشنهادات... 138

منابع و ماخذ: 139

 

   چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1391می باشد. با توجه به تغییرات مستمر ، افزایش عدم اطمینان، پیچیدگی شرایط و رشد روز افزون سرعت و شتاب آنها در عرصه هاي مختلف ، به ویژه در زمینه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، او ضاع اقتصادي و خواسته هاي مشتریان؛ فضاي رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار بیش از پیش تشدید شده است . در چنین فضایی افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازي به منظور ادامه حیات و بقا آنها نقش تعیین کننده اي خواهد داشت .افزایش قدرت رقابتی سازمان ها در گرو تولید و ارائه خدمات با قیمت متناسب ، کیفیت مطلوب ، و قابل قبول به مشتریان و نهایتا تامین حاشیه سود مناسب و منفعت براي سهامداران و ذینفعان می باشد . لذ ا امروزه کشورها بر اساس توانایی آنها در تولید و کاربرد دانش طبقه بندي می شوند و مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها تبدیل شده است و انتشار و اشاعه دانش یکی از فعالیت هاي مهم در مدیریت دانش می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از انواع تحقیقات کاربردی است جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان دارایی شهر کرمانشاه می باشند که تعدا آنها حدود 350 نفر می باشد و با استفاده از فرمول ککران تعداد 118 نفر را انتخاب  نمودیم ،ابزار گردآوری اطلاعات از طریق بررسی پرسشنامه هاي سایر محققین داخلی و خارجی و شاخص ها در رابطه با مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی تهیه گردیده است و  نیز از پرسشنامه استاندارد عملکرد  که در سازمان مورد استفاده قرار می گیر نیز استفاده نمودیم،همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون به تجزیه  تحلیل داده پرداختیم و تمامی فرضیات ان مورد تائید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:مدیریت دانش،عملکرد،کیفیت،سازمان دارایی.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
29_1084996_6818.zip798.2k

بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران )

بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران ) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      131 فهرست مطالب عنوان............................................................................................................................................................صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ... 1 1-1-مقدمه: 2 1-2- بيان مسأله : 2 1-3-اهمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف