میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران )

بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران )

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      131

فهرست مطالب

عنوان............................................................................................................................................................صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش... 1

1-1-مقدمه: 2

1-2- بيان مسأله : 2

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4

1-4-اهداف تحقيق : 5

1-4-1-هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5-فرضيه‏هاي تحقیق: 6

1-5-1-فرضیه اصلی.. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6

1-6-مدل پژوهش: 6

1-7-تعريف واژه‏ها : 7

1-9-قلمرو زمانی: 8

1-10-قلمرو مکانی: 8

1-11-قلمرو موضوعی: 8

1-12- روش تحقیق: 9

فصل دوم:ادبیات پژوهش... 9

2-1-معرفی  تبلیغات.. 10

2-1-1-تاریخچه تبلیغات در ایران. 10

2-2-مکانیسم اثر گذاری تبلیغات بر مصرف کنندگان. 11

2-2-1-متغیرهای مکانیسم اثر گذاری تبلیغات.. 14

2-2-2- مزایای هدف گذاری تبلیغات.. 17

2-2-3-عوامل موفقیت این رسانه. 19

2-2-4-میزان موفقیت.. 21

2-3-ویژگیهای بازاریابی تلفن همراه 22

2-3-1-فرصت ها و چالش ها 23

2-3-2-وب سایت ها، نمایشگر جهت حرکت بازاریابی موبایل. 24

2-3-3-استراتژی های اجبار و نفوذ 24

2-3-4-.بازاریابی با اجازه مشتری.. 25

2-4- عوامل تاثیرگذار بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل. 26

2-5-پایه های موفقیت تبلیغات پیام کوتاه 28

2-5-1-عوامل موفقیت پیام 28

2-5-2- عوامل موفقیت رسانه. 29

2-5-3- میزان موفقیت.. 30

2-6-مزایا و معایب پیام کوتاه: 31

2-6-1-مزایای این سرویس شامل موارد ذیل می باشد: 31

2-6-2-معایب این سرویس شامل موارد ذیل می باشد: 33

2-7-جایگاه تبلیغات موبایلی.. 34

2-7-1-تاریخچه پیام کوتاه در ایران و جهان: 34

2-7-2-پیدایش تبلیغات با پیام کوتاه 36

2-7-3-موارد استفاده از پیام کوتاه در تبلیغات.. 37

2-8-عوامل موفقیت بازاریابی به وسیله پیام کوتاه 38

2-8-1-محتوای پیام 38

2-8-2-شخصی سازی پیام 39

2-8-3-سطح تکنولوژیکی وسیله ارتباطی. 39

2-8-4--فرآیند ارسال پیام 40

2-8-5--تناسب محصول. 40

2-8-6--هزینه رسانه. 41

2-8-7--رفتار مصرف کنندگان. 41

2-8-8--نصب برنامه مکان یاب فروشگاهی. 41

2-8-9--عضویت مشترکان تلفن همراه 41

2-8-10--استفاده از تلفن همراه در بهینه سازی بازاریابی ایمیلی. 42

2-8-11-کوپن های تلفن همراه 42

2-8-12-سفارش دهی از طریق پیامک... 42

2-8-13-پیامک های تعاملی. 42

2-8-14-راه اندازی سرویس های مبتنی بر مکان. 43

2-8-15-وب سایت تلفن همراه 43

2-8-16-استفاده از کدهای کوتاه 43

2-8-17-کسب اجازه و رضایت مصرف کنندگان. 43

2-8-18--حریم خصوصی. 44

2-9-پایه های تبلیغات پیام کوتاه 45

2-9-1-طبقه بندی انواع تبلیغات تلفن همراه 46

2-9-2-تبلیغات زمینه ای یا متنی. 46

2-9-3-آگهی نیازمند مجوز. 47

2-7-پیشینه پژوهش... 47

پیشینه داخلی. 47

پیشینه خارجی. 49

فصل سوم:روش پژوهش... 53

3-1-مقدمه: 53

3-2- روش پژوهش: 54

3-3-مراحل انجام تحقیق: 54

3-4-جامعه و نمونه آماري: 55

3-5-روش نمونه گیری: 57

3-6- ابزارهاي گردآوري دادهها: 57

3-7- روایی و پایایی: 57

3-7-1 روایی: 57

3-7-2 پایایی: 58

3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها: 58

فصل چهارم 59

تجزیه و تحلیل دادهها 59

4-1-مقدمه : 60

4-2) آمار توصیفی.. 61

(4-2-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد. 61

4-2-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 63

4-2-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 64

4-2-4) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. 66

4-2-5) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 68

4-3)آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 70

4-3-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 70

فرضیه اصلی1- بین عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی و نگرش مصرف کنندگان. 72

فرضیه فرعی 1-بین متغییر سرگرمی و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 74

فرضیه فرعی 2-بین متغییر اطلاع رسانی و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 76

فرضیه فرعی 3- بین متغییر تحریک و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 78

فرضیه فرعی 4- بین متغییر اعتبار و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 80

فرضیه فرعی 5- بین متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 82

فرضیه فرعی 6- بین متغییر سرگرمی و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 84

فرضیه فرعی 7- بین متغییر اطلاع رسانی و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 86

فرضیه فرعی 8- بین متغییر تحریک و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 88

فرضیه فرعی 9- بین متغییر اعتبار و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 90

فرضیه فرعی 10- بین متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 92

(4-40)آزمون فریدمن. 94

جدول(4-44) رتبه بندی متغییرهای پژوهش بر اساس میزان تاثیر بر اساس آزمون فریدمن. 94

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 95

5-1) مقدمه. 96

5-2) بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش... 97

فرضیه اصلی1- بین عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی و نگرش مصرف کنندگان. 97

فرضیه فرعی 1-بین متغییر سرگرمی و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 97

فرضیه فرعی 2-بین متغییر اطلاع رسانی و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فرضیه فرعی 3- بین متغییر تحریک و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فرضیه فرعی 4- بین متغییر اعتبار و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فرضیه فرعی 5- بین متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه و ارزش و اعتبار تبلیغاتی رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فرضیه فرعی 6- بین متغییر سرگرمی و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فرضیه فرعی 7- بین متغییر اطلاع رسانی و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 99

فرضیه فرعی 8- بین متغییر تحریک و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 99

فرضیه فرعی 9- بین متغییر اعتبار و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 99

فرضیه فرعی 10- بین متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه و نگرش نسبت به تبلیغات رابطه معنا داری وجود دارد. 99

5-3-نتیجه گیری کلی. 99

5-4- محدودیتهای تحقیق: 100

5-5 - پیشنهادها: 101

5-7- پيشنهادهایي براي تحقيقات آتي. 102

منابع: 103

فهرست جداول و اشکال

جدول 2-1-مقایسه بین رسانه های ارتباطی براساس سه عامل. 34

جدول( 4-1 ): توزیع فراوانی برحسب سن افراد. 61

جدول( 4-2 ) : توزیع فراوانی بر حسب جنسیت افراد. 63

جدول( 4-3 ) : توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات.. 64

جدول( 4-4 ) : توزیع فراوانی میزان درآمد. 66

جدول( 4-5 ) : توزیع فراوانی وضعیت شغلی.. 68

جدول ( 4-6) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 71

جدول ( 4-7) : ضریب همبستگی بین متغییرها 72

جدول ( 4-8) :آنالیز واریانس.. 72

جدول ( 4-9) :ضریب رگرسیونی. 73

جدول ( 4-10) : ضریب همبستگی بین متغییرها 74

جدول ( 4-11) :آنالیز واریانس.. 75

جدول ( 4-12) :ضریب رگرسیونی. 75

جدول ( 4-13) : ضریب همبستگی بین متغییرها 76

جدول ( 4-14) :آنالیز واریانس.. 77

جدول ( 4-15) :ضریب رگرسیونی. 77

جدول ( 4-16) : ضریب همبستگی بین متغییرها 78

جدول ( 4-17) :آنالیز واریانس.. 78

جدول ( 4-18) : ضریب رگرسیونی. 79

جدول ( 4-19) : ضریب همبستگی بین متغییرها 80

جدول ( 4-20) :آنالیز واریانس.. 81

جدول ( 4-21) : ضریب رگرسیونی. 81

جدول ( 4-22) : ضریب همبستگی بین متغییرها 82

جدول ( 4-23) :آنالیز واریانس.. 83

جدول ( 4-24) : ضریب رگرسیونی. 83

جدول ( 4-25) : ضریب همبستگی بین متغییرها 84

جدول ( 4-26) :آنالیز واریانس.. 85

جدول ( 4-27) : ضریب رگرسیونی. 86

جدول ( 4-28) : ضریب همبستگی بین متغییرها 86

جدول ( 4-29) :آنالیز واریانس.. 87

جدول ( 4-30) : ضریب رگرسیونی. 87

جدول ( 4-31) : ضریب همبستگی بین متغییرها 88

جدول ( 4-32) :آنالیز واریانس.. 89

جدول ( 4-33) : ضریب رگرسیونی. 90

جدول ( 4-34) : ضریب همبستگی بین متغییرها 90

جدول ( 4-35) :آنالیز واریانس.. 91

جدول ( 4-36) : ضریب رگرسیونی. 92

جدول ( 4-37) : ضریب همبستگی بین متغییرها 92

جدول ( 4-38) :آنالیز واریانس.. 93

جدول ( 4-39) : ضریب رگرسیونی. 93

شکل2-2- :عوامل موفقیت رسانه. 20

شکل 2-3- عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کننده 22

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در بلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران ) می باشد.يكي از محبوب ترين و شخصي ترين وسايل ارتباطي انسان امروز تلفن همراه است. به طوري كه در بسياري از كشورها تعداد مشتركين تلفنهاي همراه بيشتر از تعداد مشتركين خطوط ثابت است. شناخت پدیده پیام کوتاه یا سرویس پیام کوتاه واستفاده آن در تبلیغات و چگونگی ارتباط برقرار کردن با مشتریان از طریق این سرویس، نوع ارتباط ومحتوای پیام کوتاه مبادله شده توسط این سرویس دارای اهمیت وضرورت خاصی است. این تحقیق از لحاظ در نظر گرفتن هدف با توجه به ماهيت موضوع جزء تحقيقات كاربردي و از نوع تحقیقات میدانی  می باشد در این پژوهش جامعه ما را کلیه شهروندان شهر قروه که از تلفن همراه استفاده بعمل می آورند را تشکیل داده و چون جمعیتی بیش از 100 هزار نفر می باشند ، و نمونه آماری طبق جدول مورگان شامل 384 نفر می باشد  روش نمونه گیری  تصادفی ساده می باشد در اين پژوهش از دو آمار توصيفي و استنباطي بطور هم زمان  و با استفاده از روش رگرسیون استفاده گرديده است با توجه به تجزیه و تحلیل بدست امده متغییرهای (سرگرمی،اطلاع رسانی،تحریک،متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه،اعتبار) با متغییر های(ارزش و اعتبار تبلیغاتی،و  نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات موبایلی) رابطه معناداری دارد.

واژگان کلیدی: تبلیغات موبایلی،سرگرمی،اطلاع رسانی،تحریک،متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
28_1084993_6170.zip372.2k

اعتدال، مؤلفه‌ها و آثار آن در قرآن و حديث

اعتدال، مؤلفه‌ها و آثار آن در قرآن و حديث پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      135 چکیده با بررسی همه جانبه تعالیم وحی و رهنمودهای دینی در شریعت اسلام به خوبی این حقیقت استنباط مي‌شود که اسلام، نظام عالم را- که نظام احسن است- به عنوان نظامی اعتدالی معرفی نموده و انسان را در تمامی ابعاد و عرصه های زندگی، به میانه روی و اعتدال، فرا خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      78 فهرست مطالب عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف