میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تطبیقی مؤلفه های مدیریت مشارکتی ازدیدگاه دانشمندان غربی و قرآن کریم

بررسی تطبیقی مؤلفه های مدیریت مشارکتی ازدیدگاه دانشمندان غربی و قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      204

چکیده پژوهش:

     این پژوهش با بررسی این موضوع که آیا مدیریت مشارکتی و مؤلفه های آن که اندیشمندان برجسته علم مدیریت به آن پرداخته اند، با آیات قرآن کریم مطابقت دارد؟ آیا خداوند دانا و توانا که مالک تمام هستی است و به رموز و نیازهای مخلوقاتش کاملاآگاه است، در اداره جامعه، مدیریت مشارکتی را توصیه می نماید؟ از ان جا که در کشورهای اسلامی که در رأس قانون اساسی آنان کتاب آسمانی قرآن قرار دارد و با این وصف مشکلات بسیاری از نبود مدیریت مشارکتی در اداره امور مدیریتی آنان وجود دارد، لذا مسأله اصلی در این پژوهش این است که:

آیامدیریت مشارکتی ازدیدگاه قرآن هائز اهمیت هست؟ قرآن به چه مؤلفه هایی از مدیریت مشارکتی پرداخته است؟ و آیا مؤلفه های مطرح شده از دیدگاه دانشمندان غربی و قرآن کریم تفاوت دارد؟

وپرسش های فرعی عبارتنداز:

  • مؤلفه های مدیریت مشارکتی از دیدگاه دانشمندان

غربی کدام است؟

  • مؤلفه های مدیریت مشارکتی درقرآن کریم کدام است؟
  • آیا بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی ازدیدگاه صاحب

نظران مدیریت و قرآن کریم تفاوت وجود دارد؟ 

برای دست یابی به هدف اصلی  پژوهش که عبارت است از:

مقایسه تطبیقی مدیریت مشارکتی ازدیدگاه دانشمندان غربی و قران کریم، ابتدا تمام مؤلفه های قابل دسترسی از دیدگاه صاحب نظران مدیریت ، و سپس مؤلفه های مدیریت مشارکتی در قرآن را استخراج نموده و در پایان به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و یافته های این پژوهش  با آن ها مقایسه می گردد.

     مراحل این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد و بر همین اساس برخلاف طرح های پیمایشی و تجربی، فاقد جامعه آماری متداول است. بنابر این از منابع دست اول چاپی و الکترونیکی، از جمله قرآن کریم، تفاسیر مختلف قرآنی، سایت های معتبر، و اسناد و مدارک مدیریت، ترجیهاَ مدیریت مشارکتی، استفاده شده است.

در پایان چنین نتیجه می گیریم که بهترین الگوی مدیریت، مدیریت رحیمانه الهی است که در آن همه انسان ها با هم برابر و از شرافت و کرامت ذاتی برخوردارند و تنها راه رسیدن به این الگو، اجرای مدیریت مشارکتی در تمام سطوح سازمانی و حکومتی است.

 

کلیدواژه ها:(مدیریت، مدیریت مشارکتی، قرآن کریم، دانشمندان غربی، دانشمندان مسلمان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب ...........................................صفحه

تقدیم:..................................................الف

سپاسگذاری :...............................................ب

چکیده پژوهش:..............................................ج 

    1- فصل اول:(کلیات پژوهش):.............................1   

  1-1- مقدمه فصل:.........................................2

  2-1- بیان مسأله:........................................4   

  3-1- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:.........................7

1-3-1-)شناخت استعدادهای انسان درجهت تولید بیشتر:..........7

2-3-1-)جهانی شدن، پیشرفت فناوری و مشتری مداری:............7

3-3-1-)تلاش برای عملیاتی کردن مشارکت مردم:.................7

4-3-1-)جامعیت قرآن کریم:..................................8

     4-1- اهداف پژوهش:.......................................9 

  5-1- سؤالات و فرضیه های پژوهش:..........................10                                                                 6-1- تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پژوهش:...................10

    2- فصل دوم:(ادبیات پژوهش):...........................13

  1-2- مقدمه فصل:........................................14

  2-2- مبانی نظری:.......................................14

1-2-2-) مفهوم مدیریت:....................................14

2-2-2-)مفهوم مشارکت:.....................................18 

  3-2- سطوح مشارکت:......................................23

  4-2- هراس و نگرانی های مشارکت:.........................25

1-4-2-) نظارت از میان خواهدرفت:..........................25

2-4-2-) زمان تصمیم گیری به درازا می کشد:.................25

3-4-2-) فکرگروهی از کیفیت و کارایی خواهدکاست:............26 

4-4-2-) فردگرایی از میان خواهدرفت:.......................26

5-4-2-) بی تفاوتی نوعی تهدید است:........................26

6-4-2-) حقوق و مسؤلیت ها متوازن نخواهدبود:...............27

7-4-2-) تمرکز روی عملکرد از میان می رود:.................27

8-4-2-) مدیریت به کنارخواهدرفت:..........................28

  5-2- مؤلفه های مدیریت مشارکتی از دیدگاه طوسی:..........29

1-5-2-) شنیدن صدای دیگران را آسان سازد:..................29

2-5-2-) احساس مالکیت را فراهم سازد:......................30

3-5-2-) حاشیه نشینی رااز میان بردارد:....................30

4-5-2-) ناتوان را نیرومندسازد:...........................33

5-5-2-) راه های نیرومندسازی کارکنان:.....................34

6-5-2-) فرهنگ سکوت را درهم شکند:.........................36

  6-2- مؤلفه های مدیریت مشارکتی از دیدگاه

       پلونکت و فورنیه:................................. 38 

1-6-2-) شریک شدن در کامیابی ها:..........................38

2-6-2-) پدیدارشدن کارکنان دانشگر:........................39

3-6-2-) همراه بودن علم وعمل:.............................41

  7-2- مؤلفه های مدیریت مشارکتی از دیدگاه دیکسون:........44

1-7-2-) اخلاق:............................................45

2-7-2-) شش حق اخلاقی:.....................................47

3-7-2-) قدرت:............................................49

4-7-2-) اتحادیه:.........................................51

5-7-2-) سیاسی:...........................................53

6-7-2-) تأثیرعوامل سیاسی بر مدیریت:......................56

  8-2- مدیریت مشارکتی:...................................57 

1-8-2-) مدیریت مشارکتی از دیدگاه اندیشمندان:.............58

2-8-2-) تاریخچه مدیریت مشارکتی:..........................61 

3-8-2-) نظام مشارکتی و استبداد:..........................72 

4-8-2-) مقایسه مدیریت آمرانه بامدیریت مشارکتی............73

5-8-2-) مدل ها و تئوری های مدیریت مشارکتی:...............76   

  9-2- اسلام و مدیریت  ...................................91 

 10-2- اهمییت شورا و مشورت در قرآن.......................94

 11-2- تطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با

       مدیریت مشارکتی:...................................99

 12-2- فایده های مشورت:..................................103

 13-2- ویژگی های جویای مشورت:............................103

 14-2- شرایط مشاور:......................................104 

 15-2- رابطه مشورت جوینده و طرف مشورت:...................104 

 16-2- عواقب ترک یا مخالفت با مشورت :....................105

 17-2- آفات و نقاط ضعفی  که متوجه مشورت می گردد:.........106 

 18-2- پیشینه پژوهش:.....................................108 

1-18-2-) پیشینه داخلی پژوهش:.............................108 

2-18-2-) پیشینه خارجی پژوهش:.............................112 

3-18-2-) جمع بندی پژوهش های داخل و خارج از کشور:.........124 

    3- فصل سوم:(روش شناسی پژوهش):.......................125

  1-3- مقدمه فصل:.......................................136

  2-3- روش شناسی پژوهش:.................................136 

  3-3- روش پژوهش:.......................................136

  4-3- جامعه آماری و حجم نمونه:.........................137 

  5-3- مراحل پژوهش اسنادی- کتابخانه ای:.................137 

  6-3- ابزار جمع آوری داده ها:..........................137

    4- فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده ها):..............138 

  1-4- مقدمه فصل:.......................................139  

  2-4- سؤال اول پژوهش:..................................139 

  3-4- سؤال دوم پژوهش:..................................142

  4-4- سؤال سوم پژوهش:..................................147 

    5- فصل پنجم:( بحث و تفسیر یافته ها):................172

  1-5- مقدمه فصل:.......................................173

  2-5- خلاصه پژوهش:......................................173

  3-5- بحث و تفسیر یافته ها:............................176

  4-5- جدول تفسیری یافته های پژوهش:.....................179 

  5-5- محدودیت های پژوهش:...............................181 

  6-5- پیشنهادهای پژوهش:................................181

  7-5- منابع و مأخذ:....................................185      

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
21_1084916_3041.zip271.8k

تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات و تقویت عملکرد در زنجیره تأمین( مطالعه موردی صنایع غذایی و لبنیاتی شهر کرمانشاه)

تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات و تقویت عملکرد در زنجیره تأمین( مطالعه موردی صنایع غذایی و لبنیاتی شهر کرمانشاه) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      122 فهرست مطالب عنوان                                        &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف