میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات و تقویت عملکرد در زنجیره تأمین( مطالعه موردی صنایع غذایی و لبنیاتی شهر کرمانشاه)

تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات و تقویت عملکرد در زنجیره تأمین( مطالعه موردی صنایع غذایی و لبنیاتی شهر کرمانشاه)

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      122

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه.................................................................................................................................................. 3

1-2) بیان مسأله............................................................................................................................................ 4

1-3 ) اهمیت موضوع................................................................................................................................. 5

1-4) اهداف پژوهش...................................................................................................................................7

  1-4-1)هدف اصلی................................................................................................................................. 7      

  1-4-2)اهداف فرعی............................................................................................................................... 7       

1-5 )فرضیات پژوهش................................................................................................................................ 7  

  1-5-1)فرضیه اصلی.............................................................................................................................. .7

  1-5-2)فرضیه های فرعی....................................................................................................................... 7

1-6 )بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی...................................................................... 8

1-7) قلمرو تحقیق................................................................................................................................... 8

   1-7-1) قلمرو موضوعي...................................................................................................................... 8

   1-7-2) قلمرو زماني پژوهش.............................................................................................................. 8

   1-7-3 )قلمرو مكاني پژوهش............................................................................................................... 8

1-8) شرح مفاهیم و اصلاحات................................................................................................................. 9

   1-8-1)تعاریف مفهومی...................................................................................................................... 9  

  1-8-2)تعاریف عملیاتی.................................................................................................................... 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه.................................................................................................................................................13

 2-1-1) تاریخچه موضوع........................................................................................................................14

2-1-2 )سیر تکامل زنجیره تأمین..............................................................................................................14

2-1-3) جايگاه زنجيره تأمين در مديريت نوين........................................................................................15

2-1-4) مدیریت زنجیره تأمین(SCM)....................................................................................................18

2-1-5 )مفهوم زنجيره تأمين و مديريت زنجيره تأمين.............................................................................20

2-1-6) انواع زنجیره تأمین.......................................................................................................................22

2-1-6-1) ساخت تجمعی برای ذخیره کردن...........................................................................................22

2-1-6-2) ذخیره کردن مستمر.................................................................................................................22

2-1-6-3) ساخت برای سفارش...............................................................................................................23

2-1-6-4) مونتاژ کانالی.............................................................................................................................23

2-1-6-5)زنجیــره تأمین جهانی...............................................................................................................23

2-1-7) بخش های اساسی مدیریت زنجیره تأمین.....................................................................................23

2-1-7-1) برنامه ریزی..............................................................................................................................24

2-1-7-1) منابع.........................................................................................................................................24

2-1-7-3) تولید.........................................................................................................................................24

2-1-7-4) ارسال.......................................................................................................................................24

2-1-7-5) ارجاع.......................................................................................................................................24

2-1-8) ابعاد پنجگانه مديريت زنجيره تأمين.............................................................................................25

  2-1-8-1) پياده سازی ارتباطات مشارکتی..............................................................................................25

  2-1-8-2) طراحی زنجيره تأمين برای سوددهی استراتژيک...................................................................26

  2-1-8-3) اطلاعات مديريت زنجيره تأمين............................................................................................26

  2-1-8-4 )کاهش هزينه زنجيره تأمين....................................................................................................26

2-1-9) پیش‌بینی تقاضا در زنجیره تأمین...................................................................................................26

  2-1-9-1) نقش پیش‌بینی در زنجیره تأمین............................................................................................26

  2-1-9-2) ویژگی‌های پیش‌بینی..............................................................................................................27

    2-1-9-3) اجزای پیش‌بینی و روش‌های آن..........................................................................................27

  2-1-9-3) روش‌های پیش‌بینی..............................................................................................................28

   2-1-9-4-1) کیفی................................................................................................................................28

   2-1-9-4-2) سری‌های زمانی..............................................................................................................28

   2-1-9-4-3) علّی.................................................................................................................................28

   2-1-9-4-4 )شبیه‌سازی.......................................................................................................................29

   2-1-9-5) رویکرد پایه‌ای برای پیش‌بینی تقاضا....................................................................................29

   2-1-9-6) روش‌های سری زمانی برای پیش‌بینی..................................................................................30

   2-1-9-7) روش‌های استاتیک...............................................................................................................30

    2-1-9-7-1) پیش‌بینی انطباقی.............................................................................................................30

    2-1-9-7-2) آغاز................................................................................................................................30

    2-1-9-7-3) پیش‌بینی.........................................................................................................................30

    2-1-9-7-4) برآورد خطا.....................................................................................................................31

    2-1-9-7-5) اصلاح برآوردها.............................................................................................................31

   2-1-9-8 )شاخص‌های خطای پیش‌بینی..............................................................................................31

   2-1-9-9) نقش فناوری اطلاعات در پیش‌بینی....................................................................................31

   2-1-9-10) مدیریت ریسک در پیش‌بینی.............................................................................................32

2-1-10) برنامه‌ریزی تأمین و تقاضا در زنجیره تامین................................................................................32

  2-1-10-1) پاسخگویی به تغییرپذیری قابل پیش‌بینی در زنجیره تأمین.................................................32

  2-1-10-2) مدیریت عرضه...................................................................................................................33

  2-1-10-2-1 )ظرفیت تولید...................................................................................................................33

  2-1-10-2-2 موجودی........................................................................................................................33

   2-1-10-2-1-1 )مدیریت ظرفیت.......................................................................................................33

     2-1-10-2-1-1-1 )انعطاف‌پذیری نیروی کار....................................................................................33

     2-1-10-2-1-1-2 )استفاده از نیروی کار فصلی.............................................................................33

     2-1-10-2-1-1-3)  استفاده از قرارداد جانبی.................................................................................33

     2-1-10-2-1-1-4 ) استفاده از تجهیرات دو منظوره- تخصصی و انعطاف‌پذیر................................33

  2-11-1-1-3-5 ) طرحریزی انعطاف‌پذیری محصول در فرآیندهای تولیدی.........................................34

   2-1-10-2-1-2 )مدیریت موجودی...................................................................................................34

 2-1-10-2-1-2-1) استفاده از قطعات مشترک در محصولات مختلف.................................................34

 2-1-10-2-1-2-1) ساخت موجودی محصولات با تقاضای بالا یا قابل پیش‌بینی................................34

2-1-10-3 )مدیریت تقاضا......................................................................................................................34

2-1-11) برنامه‌ریزی ادغامی در زنجیره تأمین.........................................................................................35

 2-1-11-1) اهداف اصلی برنامه‌ریزی................................................................................................. ..35

  2-1-11-1-1 )نرخ تولید.........................................................................................................................35

   2-1-11-1-2) نیروی کار....................................................................................................................35

   2-1-11-1-3) اضافه‌کاری....................................................................................................................36

2-1-11-1-4)سطح ظرفیت ماشین......................................................................................................... 36

2-1-11-1-5 )قرارداد جانبی....................................................................................................................36

2-1-11-1-6 )کمبود...............................................................................................................................36

2-1-11-1-7 )موجودی در دست............................................................................................................36

2-1-11-2 )مساله برنامه‌ریزی ادغامی........................................................................................................36

  2-1-11-2-1 ) استراتژی‌های برنامه‌ریزی ادغامی...................................................................................38

  2-1-11-2-1-1) استراتژی تعقیب..........................................................................................................38

  2-1-11-2-1-2  ) استراتژی انعطاف‌پذیری زمانی نیروی کار یا ظرفیت................................................38

  2-1-11-2-1-3 ) استراتژی هموار.........................................................................................................38

  2-1-11-3 )خطای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی ادغامی................................................................................38

   2-1-11-4) نقش فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی ادغامی....................................................................39

2-1-12) فرآیند مدیریت بر زنجیره تأمین................................................................................................39

  2-1-12-1) مدیریت اطلاعات................................................................................................................39

  2-1-12-2 )مدیریت لجستیک................................................................................................................39

  2-1-12-3 )مدیریت روابط.....................................................................................................................39

2-1-13) مديريت اطلاعات در زنجيره تأمين..........................................................................................40

  2-1-13-1 )مديريت لجستيک.................................................................................................................40

  2-1-13-2 )تبادل و پردازش داده­ها ميان شرکاء....................................................................................40

  2-1-13-3 )جمع­آوری و پردازش اطلاعات...........................................................................................40

2-1-14) اثر بولويپ در زنجیره تأمین.....................................................................................................41

2-1-15) سيستم هاي اطلاعاتي در زنجیره تأمین....................................................................................41

2-1-15-1)تعريف  EDI........................................................................................................................44

  2-1-15-1-1 )مزاياي مبادله الكترونيكي داده­ها......................................................................................45

2-1-16) يكپارچه سازي زنجيره تأمين.....................................................................................................46

  2-1-16-1) یكپارچگی داخلی................................................................................................................48

  2-1-16-2 )یكپارچگی خارجی..............................................................................................................49

  2-1-16-3 ) یکپارچگی و انسجام اطلاعات............................................................................................49

2-1-17) اهميت تسهیم اطلاعات در زنجيره تأمين..................................................................................50

2-1-18) کارایی و اثر بخشی در زنجیره تأمین.........................................................................................52

2-1-19) جمع بندی.................................................................................................................................53

2-2) پيشينه تحقيق...................................................................................................................................55

    2-2-1)مطالعات داخلی.........................................................................................................................55

    2-2-2)مطالعات خارجی.......................................................................................................................56

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه...............................................................................................................................................60

3-2 ) روش تحقيق...................................................................................................................................60

  3-2-1) همبستگي پيرسون.....................................................................................................................61

  3-2-2) رگرسيون چندگانه....................................................................................................................61

3-3) جامعه آماری....................................................................................................................................61

3-4) روش نمونه گیری وحجم نمونه......................................................................................................61

3-5)منابع وابزار گردآوري داده­ها و اطلاعات...........................................................................................62

3-6)روایی.................................................................................................................................................63

3-7)پایایی.................................................................................................................................................64

3-8)روش تجزیه وتحلیل داده­ها...............................................................................................................65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه...............................................................................................................................................67

4-2) آمار توصيفي.....................................................................................................................................67

4-2-1) جنسيت.........................................................................................................................................67

4-2-2) وضعیت تحصیلات......................................................................................................................68

4-2) سن...................................................................................................................................................69

4-2-4) رتبه سازمانی.................................................................................................................................70

4-2-5) توصیف متغیرهای تحقیق..............................................................................................................71

4-3) آماراستنباطي......................................................................................................................................71

 4-3-1)سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق.............................................................................................. 72

  4-3-1-1)تفسیر وضعیت متغیر یکپارچگی زنجیره تأمین......................................................................73

 4-3-1-2)تفسیر وضعیت متغیر تسهیم اطلاعات.....................................................................................73

4-3-1-3)تفسیر وضعیت متغیر عملکرد زنجیره تأمین.............................................................................73

4-3-2)محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق.........................................................................................74

4-3-3)آزمون فرضیات.............................................................................................................................74

4-3-4)مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری.........................................................................................78

4-3-4-1)مدل اندازه گیری متغیر یکپارچگی زنجیره تأمین......................................................................79

4-3-4-2)مدل اندازه گیری متغیر تسهیم اطلاعات....................................................................................80

 4-3-4-3)مدل اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین..................................................................................82

 4-3-4-4)مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق).................................................................84

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها

5-1) مقدمه...............................................................................................................................................87

5-2) بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش......................................................................................87

  5-2-1) نتایج تجربی توصیفی.................................................................................................................87

   5-2-2)نتایج تجربی استنباطی...............................................................................................................88

5-3)بحث درباره نتایج تحقیق و پیشنهادات کاربردی................................................................................90

 5-4) پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.................................................................................................92

  5-5)محدودیتهای تحقیق........................................................................................................................93

منابع و مأخذ

منابع فارسی...............................................................................................................................................95

منابع انگلیسی............................................................................................................................................97

پیوست

پرسشنامه...................................................................................................................................................100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1)نمونه گیری طبقه­ای................................................................................................................62

جدول 3-2) متغیرهای تحقیق درپرسشنامه................................................................................................63

جدول 3-3) پایایی پرسشنامه پرسنل..........................................................................................................64

جدول3-4)آزمونهای آماری استفاده شده در این تحقیق.............................................................................65

جدول 4-1) توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت.......................................................................67

جدول 4-2) توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات...................................................................68

جدول 4-3) توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن.............................................................................69

جدول 4-4) توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب رتبه سازمانی............................................................. 70

جدول 4-5) توصیف متغیرهای تحقیق......................................................................................................71

جدول 4-6: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف......................................................................................71

جدول 4-7 ) آماره هاي توصیفی................................................................................................................72

جدول 4-8) آزمون t..................................................................................................................................72

جدول 4-9) محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق.................................................................................74

جدول 4-10) نتایج رگرسیون چند متغیره (گام به گام)..............................................................................75

جدول 4-11) نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)......................................................................76

جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)......................................................................77

جدول 4-13) نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)......................................................................78

جدول 4-14  شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیر زنجیره تأمین.....................................................80

جدول 4-15)  بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر یکپارچگی زنجیره تأمین...........................................81

جدول 4-16) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیرتسهیم اطلاعات  .............................................82

جدول 4-17)  بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر تسهیم اطلاعات......................................................83

جدول 4-18) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد زنجیره تأمین.....................................83

جدول 4-19) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد زنجیره تأمین   ...........................................83

جدول 4-20 ) بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری........................................84

جدول 4-21) شاخصهاي برازش مدل معادلات ساختاری........................................................................85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل1-1)مدل مفهومی پژوهش..............................................................................................................8

شکل2-1)مراحل تکامل مديريت زنجيره تأمين.....................................................................................19

شکل2-2)شبکه فیزیکی زنجیره عرضه.................................................................................................46

شکل 2-3)حلقه های زنجیره تأمین به صورت پایه ای..........................................................................48

شکل 2-4)عوامل موثر بر اشتراک و کیفیت اطلاعات............................................................................50

شکل 2-5)فرآیند زنجیره تأمین در ارزیابی عملکرد...............................................................................52

شکل 4-1) تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت......................................................................68

شکل 4-2) تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات..................................................................69

شکل 4-3) تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب سن..............................................................................70

شکل 4-4) تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب رتبه سازمانی...............................................................70

شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچگی زنجیره تأمین در حالت تخمین استاندارد.......................79

شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر ارتباط درون سازمانی در حالت تخمین استاندارد.............................81

شکل 4-7) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد زنجیره تأمین در حالت تخمین استاندارد............................82

شکل 4-8)  مدل  معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد...........................................................85

 


 

 

 

چکیده:

با توجه به فضای رقابتی میان شرکتها وسازمانها رمز بقای آنها وافزایش سودآوری در درک و شناخت  نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها می­باشد، در این راستا زنجیره تأمین شامل تمام فعالیتهای مرتبط با جریان ومبادله کالاها و خدمات از مرحله ماده خام تا محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است این نقل وانتقال علاوه بر جریان مواد ومنابع مالی، جریان اطلاعات و تسهیم اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین را شامل می­­شود که این عمل موجب بالا رفتن کارایی و اثر بخشی زنجیره تأمین می­شود، لذا این تحقیق بدنبال این است که تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات برعملکرد زنجیره تأمین بررسی نماید. این پژوهش از نوع هدف، کاربردی است و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل شامل مدیران و کارشناسان مرتیط با زنجیره ی تأمین شرکت های لبنیاتی و غذایی شهر کرمانشاه که تعداد آنها 300 می باشد. نمونه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران و روش طبقه­بندی تصادفی ساده به تعداد95 نفرانتخاب گردید. با کمک  پرسشنامه پژوهش ساخته داده­ها از میان مدیران ،کارشناسان و کارمندان جمع­آوری گردید. داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS وAMOS و از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بدست آمد. یافته ­ها بیانگر آن است که یکپارچگی زنجیره تأمین و ایجاد شبکه های اطلاعاتی و تسهیم اطلاعات باعث بالا رفتن عملکرد زنجیره تأمین می­شود. ودر نهایت در مدل مورد بررسی شاخصهای 951/.GFI=، 991/.CFI= ، 957/.NFI=، 896/.  AGFI=نشان دهنده مناسب بودن مدل است.

 

کلمات کلیدی: یکپارچگی زنجیره تأمین، وتسهیم اطلاعات، عملکرد زنجیره تأمین،صنایع غذایی و  لبنیاتی شهر کرمانشاهاشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
20_1084904_9412.zip874.9k

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      142 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به... ‌د چکیده: 1 فصل اول:کلیات... 2 1-1-مقدمه : 3 2-1- بیان مسئله: 5 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6 4-1- فرضیات پژوهش: 6 5-1- اهداف پژوهش : 6 6-1- مدل تحلیلی تحقیق : 7 7-1-متغيرهاي پژوهش.... 7 8-1- ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف