میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      142

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر: ‌ج

تقدیم به... ‌د

چکیده: 1

فصل اول:کلیات... 2

1-1-مقدمه : 3

2-1- بیان مسئله: 5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

4-1- فرضیات پژوهش: 6

5-1- اهداف پژوهش : 6

6-1- مدل تحلیلی تحقیق : 7

7-1-متغيرهاي پژوهش.... 7

8-1- روش انجام پژوهش.... 7

9-1-روشجمع آوري اطلاعات... 8

10-1-ابزاراندازه گيري اطلاعات... 8

11-1-قلمروپژوهش.... 8

12-1-روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه. 8

13-1-روش تجزيه وتحليل وآزمون فرضيه ها 8

14-1- تعاریف واژه ها: 9

فصل دوم:ادبیات پژوهش.... 11

1-2-بخش اول تعارض سازمانی.. 12

1-1-2-مقدمه. 12

2-1-2-تعاریف.... 13

3-1-2-تعارض سازمانی.. 13

4-1-2-انواع تعارض: 14

1-4-1-2-تعارض غیر سازنده ( غیر کارکردی) 14

2-4-1-2-تعارض سازنده (کارکردی) 15

5-1-2-دیدگاه متعادل از تعارض: 15

6-1-2-ضرورت همکاری در سازمان: 15

7-1-2-ماهیت تعارض: 18

8-1-2-اهمیت تعارض: 18

9-1-2-ديدگاه نظريه پردازان پس از انقلاب صنعتي درباره تعارض.... 20

2-9-1-2-ديدگاه مكتب روابط انساني(رفتاري) 21

3-9-1-2-ديدگاه تعا مل گرايان. 22

4-9-1-2-دیدگاه نظریه بوروکراسی: 23

5-9-1-2-دیدگاه نظریه همکاری: 23

6-9-1-2-دیدگاه نظریه رفتار اداری: 23

3-9-1-2-دیدگاه نظریه سیستم های اجتماعی: 24

10-1-2-انواع تعارض: 25

1-10-1-2-تعارض بنیادین (تعارض های نهادینه شده): 25

11-1-2-انواع تعارض های سازمانی: 28

1-11-1-2-تعارض های نهادینه شده: 28

2-11-1-2-تعارض های نوظهور: 28

1-2-11-1-2-تعارض های درون فردی: 29

2-2-11-1-2-تعارض بین فردی: 29

3-11-1-2-تعارض در نقش: 29

4-11-1-2-ابهام در نقش: 30

5-11-1-2-تعارض درون گروهی: 30

6-11-1-2-تعارض میان گروهی: 30

1-6-11-1-2-تعارض افقی: 31

2-6-11-1-2-تعارض عمودی: 32

3-6-11-1-2-تعارض وظیفه ای: 33

4-6-11-1-2-تعارض صف و ستاد: 33

12-1-2-عوامل مرتبط با ساختار و یا وظایف سازمان. 33

1-12-1-2-عوامل مرتبط یا ساختار و یا وظایف سازمان: 33

2-12-1-2-عوامل مرتبط با روابط مراوده ای (عوامل فردی): 36

13-1-2-علل و عوامل ایجاد تعارض: 37

14-1-2-نتایج تعارض: 39

15-1-2-فرایند تعارض: 40

1-15-1-2-مرحله اول: مخالفت های بالقوه 41

2-15-1-2-مرحله دوم: بروز تعارض.... 42

3-15-1-2-مرحله سوم: قصد یا نیت... 43

4-15-1-2-مرحله چهارم: رفتار. 44

5-15-1-2-مرحله پنجم: ره آوردها 45

16-1-2-تکنیک های حل تعارض در سازمانها: 47

1-16-1-2-استراتژی اجتناب و عدم جبهه گبری: 47

2-16-1-2-استراتژی حل مساله ( اصلاح امور): 47

3-16-1-2-استفاده از قدرت( اعمال زور): 47

4-16-1-2-مشخص کردن اهداف مهم و پر محتوی و ایجاد دشمن مشترک: 48

5-16-1-2-نرم کردن ( ملایم کردن) : 48

6-16-1-2-سازش و مصالحه ( روش چانه زنی): 48

7-16-1-2-گذشت و ایثار. 48

8-16-1-2-تغییر دادن افرادی تعارض قراردارند( گردش شغلی): 48

9-16-1-2-اعتماد و احترام متقابل: 48

10-16-1-2-تغییر روابط سازمانی: 49

2-2-بخش دوم: خلاقیت و نوآوری در سازمان. 50

1-2-2-مقدمه: 50

2-2-2-گروه ها و اقلیتهای خلاق: 50

3-2-2-شرکتها یا واحدهای تازه تاسیس: 52

4-2-2- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور: 53

5-2-2-ساختار خلاق: 54

6-2-2-موقعیت های سازمانی و محیطی لازم برای ظهور خلاقیت و نوآوری: 56

7-2-2-ایجاد جوی مناسب برای خلاقیت و نوآوری ر سازمان: 57

8-2-2-محیط خلاق سازمانی: 58

9-2-2-چگونگی تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 60

10-2-2-اصولی برای تشویق نوآوری در سازمان: 61

11-2-2-درخواست از افراد سازمان برای کمک به بهبود سیستم مدیریت نوآوری: 62

12-2-2-تشویق تواضع: 63

13-2-2-کاهش نیاز به نیروی کار توسط نیروی های ساختاری: 63

14-2-2-اثرات کوچک سازی سازمان بر نوآوری: 64

15-2-2-مدیریت نوآوری رقابتی: 66

3-2-بخش سوم پیشینه و سوابق پژوهش: 69

1-3-2-پیشینه داخلی: 69

2-3-2-پیشینه خارجی: 71

فصل سوم:روش پژوهش.... 73

1-3-مقدمه: 74

2-3-روش پژوهش: 75

3-3-جامعه آماري.. 75

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری : 75

5-3-فرمول ککران: 76

6-3-ابزار گردآوري داده‌ها: 77

7-3-قلمرو پژوهش : 77

8-3-روش تجزیه و تحليل داده‌ها: 77

9-3-ابزارسنجش، روایی وپایایی آن. 78

1-9-3-روایی: 78

2-9-3-پایایی: 79

 


 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1) مقدمه. 78

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب... 78

4-3) آمار توصیفی.. 81

(4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 81

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 83

4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 85

4-4)آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 86

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی پیرسون. 88

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 93

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات... 99

5-1) مقدمه. 100

5-2) بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش.... 101

5-2-1) همبستگی خطی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل.. 101

5-2-2) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش.... 102

5-3) پیشنهادات پژوهش: 104

5-3-1) پيشنهادات كاربردي.. 104

5-3-2) پیشنهادات براي تحقیقات آینده 105

5-4) محدودیتهای پژوهش: 106

منابع و ماخذ: 107

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول( 4-2 ): توزیع فراوانی برحسب جنسیت... 81

جدول( 4-3): توزیع فراوانی برحسب سن.. 83

جدول( 4-4 ) : توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات... 85

جدول ( 4-5) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 87

جدول( 4-6 ) : بین میزان سبک همكاري در مديريت تعارض با میزان خلاقیت كاركنان. 88

جدول( 4-7 ) : بین میزان سبک مصالحه در مديريت تعارض با میزان خلاقیت كاركنان. 89

جدول( 4-8 ) : بین میزان سبک گذشت در مديريت تعارض با میزان خلاقیت كاركنان. 91

جدول( 4-9) : بین میزان سبک اجتناب در مديريت تعارض با میزان خلاقیت كاركنان. 92

جدول( 4-10 ) : بین میزان سبک رقابت در مديريت تعارض با میزان خلاقیت كاركنان. 93

جدول ( 4 -11): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 94

جدول(4-12): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل.. 95

(جدول 4 -13): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 96

جدول(4-14): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل.. 97

جدول (5-1) 101


چکیده:

چكيده

امروزه­نيروی­انسانی­به­عنوان­اصلي­ترين­دارايی­وپيچيده­­­­­­­­ترين­عنصرسازمان­هامطرح­است،وجودهمکاری وهمدلی­بين اين­منابع­ارزشمند­ازجمله­مهم­ترين­عوامل­اساسی­برای­موفقيت­درهمه­سازمان­هااست.مديريت تعارض­يكي­ازعوامل تأثيرگذار برخلاقیت­است.چگونگي­برخوردباتعارض­درسازمان برعملكردودرنتيجه­ خلاقیت­كاركنان تأثير­بسزايي­دارد.براي­برخوردباتعارض­شيوه­هاي­مختلفي­ارائه گرديده­است­كه­ديدگاه­استيفن­رابينزدراين پژوهش مورد­بررسي­قرارگرفته­است. بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی بر خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام می باشد وسعي­شده­است­به­اين­سئوال­ها­پاسخ­داده­شودكه،آيا بين­سبك­هاي مديريت  تعارض­وخلاقیت ­­رابطه­اي وجوددارد؟وكدام­يك­ازشيوه­هاي­برخوردباتعارض­موجب­كاهش­ياافزايش خلاقیت­كاركنان خواهدشد؟دراين­پژوهش­از­روش­توصيفي-­تحليلي-مقطعي­وبراي­گردآوري­اطلاعات ازدوپرسشنامة­سنجش خلاقیت ومديريت­تعارض­استفاده­شده­است،براي­تعيين­روايي­پرسش­نامه­هاازروش­تحليل­محتوا استفاده­شده­است­ وپايايي­پرسشنامه­هانيزازطريق­دونيمه­كردن­وتعيين­ضريب­همبستگي­بين­آنهاموردبررسي­قرارگرفته است.جامعه­آماري­اين­پژوهش­ کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام به­تعداد238نفر­ مي‌باشد.داده­هابااستفاده­ازآزمون­هاي­آماري­ضريب­همبستگی اسپیرمن­موردبررسي­وتجزيه­وتحليل­ قرارگرفته واين نتايج­بدست­آمده­است:بين­سبك­هاي­رقابت،گذشت ومصالحه­­ازمديريت­تعارض­ وميزان­خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام رابطه­معني­داري­وجود­داردوبكارگيري­­سبك­هاي­ رقابت،گذشت و مصالحه باعث­افزايش­ميزان­خلاقیت­كاركنان­مي­گرددوبكارگيري­ سبك­هاي­ همكاري واجتناب باعث­ كاهش­ميزان­ خلاقیت كاركنان­ مي­گردد.بنابراين­فرضيه­هاي دوم،سوم وفرضيه­پنجم­تائیدشدند.

كليدواژه­ها:تعارض،مديريت­تعارض،سبك­همكاري،سبك­مصالحه،سبك­گذشت،سبك­اجتناب،سبك­رقابت، رضايت­شغلي


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
19_1084899_2116.zip484.9k

تأثیر بنيانهاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391

تأثیر بنيانهاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      177 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات                                     &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام)

بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      146 فهرست مطالب عنوان                                        & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      182 فهرست مطالب فصل اول:کلیات... 13 -مقدمه : 14 -بيان مسأله: 15 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16 - اهداف پژوهش : 17 -هدف کلی پژوهش: 17 - اهداف جزئی.. 17 - فرضيه‏هاي تحقیق: 17 - متغيرهاي تحقيق: 18 -تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18 فص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      188    عنوان                                          ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف