میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام)

بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام)

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      146

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 8

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق.. 8

1-6- قلمرو تحقيق.. 9

1-7- روش تحقيق.. 9

1-8- ابزار گردآوري داده‌ها 9

1-9- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 9

1-10-  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 10

1-11- كاربرد نتايج تحقيق: 10

1-12 - متغيرهاي تحقيق: 10

1-13- تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم ومتغیرها 11

1-13-1- تعاریف مفهومی.. 11

1-13-2-تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- تعریف بازاریابی.. 16

2-3- استراتژی بازاریابی.. 17

2-4- بازارگرایی.. 18

2-5- مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی.. 20

2-6 رقیب‌گرایی.. 22

2-6-1 رقیب‌گرایی و عملکرد مشتری.. 22

2-6-2- اهمیت رقیب‌گرایی و عملکرد مشتری.. 23

2-6-3- موقعيت‌گيري رقابتي.. 25

2-6-4 نظریه ها و مدل های شناسایی رقیب... 25

2-6-4-1 نظریه ها و مدل های مبتنی بر بازار/صنعت... 25

2-6-4-2 نظریه ها و مدل های مبتنی بر منابع. 27

2-6-4-3- مدل پورتر. 28

2-6-5- اثرات رقیب‌گرایی و عملکرد مشتری در حوزه کسب و کار. 30

2-7- مشتري گرايي.. 30

2-7-1- مشتری گرایی و عملکرد مشتری.. 30

2-7-1-1- عملکرد مشتری.. 31

2-7-2- مفهوم نقش مشتری‌گرایی.. 31

2-7-3- ضرورت جهتگیری مشتری.. 34

2-7-4- تعاريف مشتري‌گرايي.. 35

2-7-5- اشكال و ديدگاه‌هاي متفاوت به مشتري‌گرايي.. 36

2-7-6- طبقه‌بندي گرايش مشتري.. 36

2-7-7- مقاومت مشتري‌گرا (COD): 39

2-7-8- فرآیند جلب رضایت مشتری.. 41

2-7-9- اثر مشتری‌گرایی بر عملکرد مشتری.. 42

2-8- اثرات مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی بر عملکرد مشتری.. 42

2-9- عملکرد. 44

2-9-1- تاریخچه عملکرد. 44

2-9-2- تعریف عملکرد. 44

2-9-3- شاخص عملکرد. 45

2-9-4- ظهور شاخص‌های نوین عملکرد. 46

2-9-5- تفاوت‌های معیارهای سنتی و نوین عملکرد. 47

2-9-6- برنامهریزی عملکرد. 47

2-9-7- اهداف عملکرد. 48

2-9-8- استانداردهای عملکرد. 49

2-9-9- سنجش عملکرد. 49

2-9-10- عملکرد مشتري در FM... 51

2-9-11- ارزيابي عملکرد انرژي در مديريت تسهیلات (FM) 52

2-9-12- از اندازه‌گيري تا عملکرد. 52

2-9-13- بكارگيري عملکرد مشتري در FM... 52

2-9-14- مطالعات عملکرد مشتري در FM... 53

2-9-15- وفاداری.. 54

2-9-16- شاخص های سنجش وفاداری مشتریان. 55

2-9-17- رضایت مشتری.. 57

2-9-18- گرايش و رضايت مشتري: 57

2-9-19- عوامل مؤثر بر رضایت مشتری تجاری: 58

2-10- شركت هاي كوچك و متوسط.. 59

2-10-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط.. 59

2-10-2- چالش‌های شرکت های کوچک و متوسط.. 61

2-10-3- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 63

2-10-4- اهميت و نقش شركت‌هاي كوچك و متوسط در ايران. 65

2-11- پیشنه تحقیق.. 67

2-11-1- پیشینه داخلی.. 67

2-11-2- پیشینه خارجی.. 69

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 73

3-2- روش تحقیق.. 73

3-3- جامعه آماری.. 73

3-4- روش جمع آوری اطلاعات... 74

3-5- پایایی.. 74

3-6- روایی.. 75

3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها 75

3-7-1-آمار توصیفی.. 75

3-7-2-آمار استنباطی.. 75

3-8- تشریح مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) 76

3-8-1- متغير پنهان و متغير قابل مشاهده 77

3-8-2- طراحي يک مدل معادلات ساختاري.. 77

3-8-3- بار عاملي.. 78

3-8-4- شاخصهای برازش مدل. 79

3-8-4-1- شاخص هاي مطلق.. 79

3-8-4-2-شاخص‌هاي نسبي.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه. 81

4-2- تحلیل توصیفی.. 82

4-3- یافته های استنباطی.. 86

4-3-1- بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری.. 86

4-3-2- تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مدل. 86

4-3-3- تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مستقل (رقيب گرايي و مشتري گرايي): 86

4-3-4- نتايج تحليل عاملي متغيرهاي مستقل(رقيب گرايي و مشتري گرايي) 87

4-3-5- تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي وابسته (عملكرد مشتري): 89

4-3-6- بررسي مدل ساختاري ( تحليل مسير) و آزمودن فرضیههای تحقیق.. 90

4-3-7- آزمون فرضیه هاي تحقيق.. 93

4-3-8- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مشتری در SMEs: 95

فصل پنجم: بحث ونتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 97

5-2- نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.. 98

5-3- پیشنهادها و توصیه‌های کاربردی.. 99

5-3-1- پيشنهاد به مديران شركت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع استان ايلام. 99

5-3-2- پيشنهاد به مديران كسب و كار: 100

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 101

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 102

منابع و مآخذ. 103

الف) منابع فارسی.. 103

ب) منابع انگلیسی.. 106

پيوست ها 115


فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1- گستره مفهوم عملکرد. 44

جدول 2-2- خلاصه تفاوتهای معیارهای سنتی و نوین عملکرد. 47

جدول 2-3- خلاصه‌ای از معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط.. 59

جدول2-4- تعریف بانك سرمايه‌گذاري وصندوق سرمايه‌گذاري اروپا از شرکت های کوچک و متوسط.. 60

جدول2-5- خلاصه‌ای از مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط.. 62

جدول2-6- خلاصه‌ای ازویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط.. 64

جدول 3-1- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. 75

جدول 4- 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات... 82

جدول 4- 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 83

جدول 4- 3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدت همكاري با شركت... 84

جدول 4- 4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد پرسنل.. 85

جدول 4-5- نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری: فرضیه اول. 93

جدول 4-6- نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری: فرضیه دوم. 94

جدول 4-7- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی.. 95

جدول 4-8 - آزمون رتبه‌ای فریدمن.. 95

 


فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل2-1- بازمفهوم‌سازي مشتري‌گرايي و رقيب‌گرايي.. 22

شکل 2-2 ابعاد رقیب گرایی. 24

شکل 2-3- چارچوب تحلیل رقیب از نظر پورتر. 29

شکل 2-4- مدل رقیب‌گرایی و عملکرد مشتری.. 30

شکل 2-5- ابعاد مشتریگرایی.. 35

شكل 2-6- رابطه ميان نياز مشتري، بازده، ويژگي و ارزش... 37

شکل 2-7- مدل مشتری‌گرایی و عملکرد مشتری.. 42

شکل 2-8- مدل مفهومی تحقیق.. 43

شکل 3-1- ساختار کلي مدل معادلات ساختاري.. 78

شكل 4-1- تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مستقل در حالت تخمين استاندارد. 87

شكل 4-2 - تحليل عاملي تائيدي مرتبه  متغرهاي مستقل در حالت ضرايب معناداري.. 88

شكل 4-3 - تحليل عاملي تائيدي متغير وابسته در حالت  تخمين استاندارد. 89

شكل 4-4- تحليل عاملي تائيدي متغير وابسته در حالت  ضرايب معناداري.. 90

شکل 4-5- مدل معناداری فرضیه هاي تحقيق در حالت تخمين استاندارد. 91

شکل 4-6- مدل معناداری فرضیه هاي تحقيق در حالت ضرايب معناداري.. 92

شکل 4-7- مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 95

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

نمودار 2-1 یک مدل بازارگرایی.. 19

نمودار2-2 تیم مدیریت مشتری و رقیب مدار درجه تمرکز بر رقیب... 25

نمودار4- 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات... 82

نمودار 4- 2-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 83

نمودار 4- 3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت... 84

نمودار 4- 4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد پرسنل شركت ها 85

 

 اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
17_1084896_8577.zip732k

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن) پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      182 فهرست مطالب فصل اول:کلیات... 13 -مقدمه : 14 -بيان مسأله: 15 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16 - اهداف پژوهش : 17 -هدف کلی پژوهش: 17 - اهداف جزئی.. 17 - فرضيه‏هاي تحقیق: 17 - متغيرهاي تحقيق: 18 -تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18 فص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      188    عنوان                                          ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391 پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      184 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 1-2-بيان مسأله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5 1-4- اهداف پژوهش : 7 1-4-1-هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف جزئی.. 7 1-4-3- هدف كاربردي، 7 1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7 1-6- متغيرهاي تحقيق: 8 1-6- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف