میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)

بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      182

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات... 13

-مقدمه : 14

-بيان مسأله: 15

- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16

- اهداف پژوهش : 17

-هدف کلی پژوهش: 17

- اهداف جزئی.. 17

- فرضيه‏هاي تحقیق: 17

- متغيرهاي تحقيق: 18

-تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18

فصل دوم:ادبیات پژوهش

-بخش اول: بازاریابی الکترونیکی.. 22

-مقدمه: 22

-تاریخچه مختصر بازاریابی الکترونیکی.. 22

- فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک.... 23

- تقسیم بندی مباحث مربوط به فناوری های الکترونیک (E-tech) 24

-تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک.... 26

-مفهوم تجارت الکترونیک.... 28

-انواع بازارهای الکترونیکی.. 31

2-4-5-محیط های بازاریابی الکترونیکی.. 32

-اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای بازاریابی الکترونیکی.. 33

-بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن.. 33

- بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی.. 35

-آمیخته بازاریابی.. 39

-توسعه محصولات جدیدی برای بازار کنونی.. 40

-توسعه خط محصول.. 40

-بهبود محصول.. 40

-تغییر سبک.... 40

- قیمت... 41

- ارتقاء 42

- ارتباطات شخصی و غیرشخصی.. 42

-تبلیغات... 42

-بازاریابی مستقیم.. 43

-ارتقاء  فروش : 44

-افزایش فروش.... 44

-روابط عمومی.. 44

-فروش شخصی.. 45

-خدمات دهی.. 45

-نظارت و کنترل.. 46

- مکان.. 46

-کارکنان.. 47

-پیمانکاران.. 48

-اصلاح گران.. 48

-اثرگذاران.. 48

-منفردان.. 49

-فرایند. 49

- شواهد فیزیکی.. 50

- رقابت... 51

- رفتار رقابتی در بازار بیمه. 52

2-10-2-بیمه گران فعال در بازار (عرضه بیمه ): 52

-مصرف کنند گان علاقه مند به خرید خدمات بیمه ای در بازار (تقاضا برای بیمه ): 52

-عوامل بیرونی بازار 52

- بخش بندی.. 53

- مشتریان صنعتی.. 53

-مشتریان انفرادی.. 54

-بیمه اسلامی.. 55

-تمایز محصول.. 55

-نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 55

-اثرات استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 56

-محورهای بکار گیری فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 57

-کاربرد فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 57

-زیر ساخت لازم فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 58

-نقش بیمه الکترونیکی در افزایش کارایی.. 61

-شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی.. 63

-قانون جرم شبکه ای و سوء استفاده از شبکه. 65

-اقدامات انجام شده فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه. 65

بخش دوم: صنعت بیمه. 66

- مقدمه. 66

-تاریخچه بیمه : 66

-آغاز عملیات بیمه گری.. 68

-تاریخچه بیمه در ایران.. 70

-تاسیس شرکت های سهامی بیمه ایران.. 71

-اقدامات پس از تاسیس شرکت بیمه ایران.. 71

-بیمه های اجتماعی در ایران.. 72

-بیمه مرکزی ایران.. 72

-شورای عالی بیمه. 73

2-27- صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی.. 74

- وضعیت امروزی صنعت بیمه درایران.. 75

- آینده صنعت بیمه درایران.. 78

-برنامه تحول در صنعت بیمه کشور : 78

- جایگاه بیمه در عصرحاضر. 79

-توسعه بیمه بعنوان یک خدمت... 81

- نقش بیمه. 82

- کسب و کار بیمه از منظر بازاریابی.. 82

-کالاها و خدمات... 82

2-34-2- ناملموس بودن.. 82

-نشانه های ملموس : 83

-ناپایداری.. 84

-جزئیات ناسازگاری.. 84

-قانونگذاری.. 85

-روابط متقابل شخصی.. 85

- کیفیت کارکنان : 86

-عدم وجود کانال توزیع فیزیکی.. 86

-ارزیابی.. 87

بخش سوم: 88

-37-تاریخچه بیمه میهن: 88

-فعاليت ها 89

-چارت سازمانی.. 91

-پیشینه پژوهش: 92

-تحقیقات داخلی.. 92

-تحقیقات خارجی.. 95

فصل سوم:روش تحقیق.. 98

-مقدمه. 98

- روش تحقیق.. 99

- جامعه آماري.. 99

-نمونه و روش نمونه گیري: 99

- ابزار جمع آوري اطلاعات... 101

-مطالعات کتابخانه ای.. 101

-تحقیقات میدانی.. 101

- روایی وپایایی پرسشنامه. 102

-روایی (اعتبار) 102

-پایایی (قابلیت اعتماد) 102

-تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش.... 103

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها 105

4-1) مقدمه. 105

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب... 105

4-2-1-1) روش همبستگی اسپیرمن: 105

4-2-1-2) رگرسیون چندگانه. 106

4-2-1-3) معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI 107

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و  B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است. 108

4-3) آمار توصیفی.. 109

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمتی را نشان می دهد. 110

4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 112

4-3-4) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 114

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 116

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 116

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن.. 118

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون.. 121

4-4-4) مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری.. 125

4-4-4-1) مدل تحلیل مسیر اول : 125

4-4-4-2) مدل تحلیل مسیر دوم : 130

4-4-5) مدل کلی: 145

4-4-6) انتخاب بهترین مدل : 148

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات... 151

5-1) مقدمه. 150

5-2-2) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش.... 151

5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل داده ها 152

5-2-4) نتیجه گیری کلی: 156

پیشنهادات پژوهش: 158

پیشنهادات براي تحقیقات آینده. 158

پيشنهادات كاربردي.. 159

ب) پيشنهادات مرتبط با شناخت سایت (موضوعات عملیاتی و تجربه شبکه ها) 159

ج) پيشنهادات مرتبط با شناخت هم افزایی (یکپارچگی، ادغام و تلفیق با رویه های فیزیکی) 159

د) پيشنهادات مرتبط با شناخت سیستم (فناوری، موضوعات تکنیکی و مدیریت وب سایت) 159

محدودیتهای پژوهش: 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-2 تجارت الکترونیک و زیرشاخه های آن.. 24

جدول 2-2 بانکداری  الکترونیک و زیرشاخه های آن.. 25

جدول 3-2 آموزش الکترونیک و زیرشاخه های آن.. 25

جدول 4-2 کتابخانه  الکترونیک و زیرشاخه های آن.. 25

جدول 5-2 دولت الکترونیک و زیرشاخه های آن.. 26

جدول 6-2 انواع مدل های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک.... 27

جدول 3-1: افراد در سازمان های خدماتی.. 47

جدول شماره 5 ضریب نفوذ بیمه درایران در سال های اخیر. 76

جدول شماره 8 آمار شبکه فروش صنعت بیمه کشور(نقل از بیمه مرکزی ) 77

جدول( 2-1): تجزیه واریانس رگرسيون چندگانه. 107

جدول( 4-2 ): توزیع فراوانی برحسب جنسیت... 109

جدول( 4-3): توزیع فراوانی برحسب سنوات خدمتی.. 110

جدول( 4-4): توزیع فراوانی برحسب سن.. 112

جدول( 4-5 ) : توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات... 114

جدول 4-6) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 117

جدول( 4-7 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شناخت حدود و حیطه. 118

جدول( 4-9 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شناخت هم افزایی.. 120

جدول( 4-10 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شناخت سیستم.. 121

جدول ( 4-11 ): ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مستقل.. 121

جدول 4 -12): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F.. 122

جدول(4-13): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل.. 123

جدول 4 -14): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F.. 124

جدول(4-15): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل.. 124

جدول(4-16): ضرايب استاندارد مولفه هاي متغير شناخت حدود و حیطه (راهبرد و هدف) 128

جدول(4-17): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 1. 129

جدول(4-18): ضرايب استاندارد مولفه هاي متغير شناخت سایت... 133

جدول(4-19): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 2. 134

جدول(4-20): ضرايب استاندارد مولفه هاي متغير شناخت هم افزایی.. 138

جدول(4-21): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 3. 139

جدول(4-22): ضرايب استاندارد مولفه هاي متغير شناخت سیستم.. 143

جدول(4-23): معيارهاي بررسي مناسبت مدل 4. 144

جدول(4-25): مقايسه معيارهاي بررسي مناسبت مدلها 148

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- ساختار صنعت بیمه در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی در ایران و جهان (سهم به درصد) 76

نمودار شماره2-سهم رشته های بیمه از خسارت پرداختی.. 77

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
16_1082061_4158.zip1.5 MB

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه

بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      188    عنوان                                          ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف