میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      184

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات.. 1

1-1-مقدمه : 2

1-2-بيان مسأله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5

1-4- اهداف پژوهش : 7

1-4-1-هدف کلی: 7

1-4-2- اهداف جزئی.. 7

1-4-3- هدف كاربردي، 7

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7

1-6- متغيرهاي تحقيق: 8

1-6-1- مدل پیشنهادی پژوهش: 9

1-7-تعاریف مفهومی: 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 12

2-1-مبانی نظری: 12

2-2-ابعاد فلسفه بازاريابي رابطه مند : 21

2-2-1-بُعد تاکتيکي: 21

2-2-2-بُعد استراتژيک: 21

2-2-3- بُعد فلسفي: 21

2-3-بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از ديدگاه مورگان و هانت: 22

2-3-1-اعتماد. 22

2-3-2-تعهد. 22

2-3-3-ارتباطات 23

2-3-4-مديريت تعارض... 23

2-4- سیر تاریخی آميخته بازاريابي تا بازاريابي رابطه مند. 23

2-4-1-دانش اقتصادي ارتباط با مشتري.. 24

2-5- مزاياي بازاريابي رابطه مند. 25

2-6-بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني. 26

2-7-فلسفه رابطه مندی و تشریح ابعاد آن. 27

2-7-2-استحکام رابطه 30

2-7-3- کیفیت رابطه و اجزای آن : 31

2-7-3-1- اعتماد: 32

2-7-3-1-1-نقش اعتماد. 35

2-7-3-1-2-پارامترهای کلیدی اعتماد. 36

2-7-3-2-اطمینان : 37

2-7-3-3-تعهد. 38

2-7-3-4-رضایت.. 40

2-7-4-مدل بازارهای شش گانه 40

2-7-4-1- بازار مشتریان : 42

2-7-4-2- بازار مراجعان : 43

2-7-4-3- بازار داخلی : 44

2-7-4-4- بازار جذب نیروی انسانی : 44

2-7-4-5- بازار تاثیرگذاران : 45

2-7-4-6- بازار عرضه کنندگان : 46

2-8-مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه 46

2-9- مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی. 48

2-10-شرایط تسهیل کننده : 50

2-11-شکل گیری رابطه: 50

2-12-تقویت رابطه : 50

2-13-پیامدها : 50

2-14-مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند : 51

2-15-مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی : 52

2-16-بازاریابی رابطه مند مدار (RMO) 53

2-16-1-اعتماد : 55

2-16-2-پیوند: 55

2-16-3-ارتباطات: 56

2-16-4-ارزش مشترک : 56

2-16-5-یکدلی: 57

2-16-6-معامله متقابل: 57

2-16-7-مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت 58

2-17- عوامل شهرت و عمومیت بازاریابی رابطه مند در اواخر دهه 1980 . 60

2-18- ارتباط بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری: 61

2-19-مراحل برنامه بازاریابی رابطه ای : 62

2-19-1-پیوند مالی: 63

2-19-2- پیوند اجتماعی: 63

2-19-3-پیوند ساختاری: 64

2-20- ارزش درک شده: 64

2-20-1- ارزش عملیاتی: 64

2-20-2- ارزش لذتی: 65

2-20-3-اتحاد: 66

2-20-4 تعهد: 67

3-20-5-ارتباطات: 67

2-20-6 -اداره تعارض: 67

فصل سوم:روش پژوهش... 70

3-1-مقدمه: 71

3-2-روش پژوهش: 72

3-3-جامعه آماري.. 72

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری : 72

3-5-فرمول ککران: 73

3-6-ابزار گردآوري داده‌ها: 74

3-7-قلمرو پژوهش : 75

3-7-3-قلمرومکانی:قلمرو مکانی تحقیق استان کرمانشاه می باشد. 75

3-8-روش تجزیه و تحليل داده‌ها: 75

3-9-ابزارسنجش، روایی وپایایی آن. 76

خلاصه فصل: 76

فصل چهارم. 77

تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1) مقدمه. 78

4-2) معرفی مدل ها و معیارها و ضرایب.. 78

4-2-1) مدلها: 78

4-2-1-1) رگرسیون ساده 78

4-2-1-2) رگرسیون چندگانه 80

4-2-2) معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI 81

4-3-1( روش همبستگی اسپیرمن: 82

4-3  : آمار توصیفی. 83

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 83

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 85

(4-3-3): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 87

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-3-4 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن. 89

4-3-4 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 95

4-5) مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری.. 105

4-5-2) مدل تحلیل مسیر دوم: 107

4-5-3) مدل تحلیل مسیر سوم: 109

4-5-5) مدل تحلیل مسیر پنجم: 113

4-6) مدل کلی: 116

شكل12-4) ضرايب رگرسيوني مدل كلي تحقيق. 116

4-7) انتخاب بهترین مدل: 117

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 118

5-1) مقدمه : 119

5-2) بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش... 119

5-2-1) همبستگی خطی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل. 119

5-2-2) نتیجه گیری حاصل از فرضیات پژوهش... 120

5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل داده ها 121

5-2-4) نتیجه گیری کلی: 124

5-3-پیشنهادات: 126

5-3-پیشنهادات پژوهشی: 126

5-3-پیشنهادات کاربردی: 128

5-3-محدودیتهای تحقیق: 128

5-3-1-محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 128

5-3-2-محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر. 128

منابع: 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

 

جدول( 4-1-1) :  تجزیه واریانس رگرسيون ساده 79

جدول(4-2-1) تجزیه واریانس رگرسيون چندگانه. 80

جدول( 4-1)  : توزیع فراوانی برحسب سن.. 83

جدول( 4-2 ) : توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات... 85

جدول( 4-3 ) : توزیع فراوانی برحسب جنسیت... 87

جدول 5-5) مقایسه معیارهای برازش مدلهای تحقیق.. 125

جدول 4-5) معیارهای برازش مدل5. 125

جدول 3-5 ) مقايسه يافته هاي مربوط به همبستگي متغيرهاي مستقل با وفاداری مشتریان. 123

جدول 2-5 ) 120

جدول 1-5 ) 119

جدول( 4-29) : ضرايب استاندارد مولفه هاي متغيرشایستگی.. 114

شكل4-5-5) ضرايب رگرسيوني متغير شایستگی.. 113

جدول( 4-27) : ضرايب استاندارد مولفه هاي متغيرمدیریت تعارض.... 112

شكل4-5-4) ضرايب رگرسيوني متغير مدیریت تعارض.... 111

جدول( 4-26) : معيارهاي بررسي مناسبت مدل 3. 111

شكل4-5-2) ضرايب رگرسيوني متغير تعهد. 107

شكل4-5-1) ضرايب رگرسيوني متغير اعتماد سازی.. 105

شكل4-5-3) ضرايب رگرسيوني متغير کیفیت ارتباطات... 109

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در عصر حاضر، بخش خدمات دست خوش آنچنان تغییراتی است که در طول تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تاثیر گذاشته اند. جای تعجب نیست که در این محیط پرچالش همراه با تغییرات شتابنده، مؤسسات خدماتی و مالی مجبور شد هاند واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند: کمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان و رقابت متمرکز شوند، و به جای دید کوتاه مدت، دید بلند مدت داشته باشند. شدت رقابت و پیچیدگی آن بسیاری از شرکت ها را ناگزیر از پذیرش جهان بینی جدید بازاریابی، یعنی "بازاریابی رابطه مند"، نموده است. کاتلر( 2000 ) بازاریابی رابطه مند را "ایجاد، حفظ و تقویت روابط قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع" تعریف کرده است.

پژوهش حاضر به تاثير بنيانهاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391 می پردازددر این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد 22 گزینه ای به جمع آوری داده ها در بین نمونه آماری 384 نفر که با استفاده از فرمول ککران آن را بدست آوردیم با استفاده از روش تصادفی ساده طبقه بندی شده پرداختیم  .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرافزارهای SPSS نرم افزار AMOS و آزمونهای رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI و روش همبستگی اسپیرمن  استفاده شد و فرضیات پژوهش که شامل پنج فرضیه بودند مورد بررسی قرار گرفت و تمامی فرضیات مورد تائید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:بازاريابي رابطه مند،بنیانهای بازاریابی ،بانک مسکن، وفاداري ، مشتري محوري ، مديريت ارتباط با مشتريان


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
14_1082022_4656.zip3.1 MB

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و خصوصی شهر پاوه

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و خصوصی شهر پاوه پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      124 فهرست مطالب تقدیر و تشکر تقدیم فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه 2-1-بيان مسأله 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 4-1- اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق فرضیه اصلی پژوهش فرضیات فرعی پژوهش 6-1-روش شناسی پژوهش 7-1-قلمرو زمانی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,000 تومان 30,600 تومان 10% تخفیف