میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان محصولات غذایی بهروز و سحر همدان

بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان محصولات غذایی بهروز و سحر همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      142

فهرست مطالب

عنوان.............................................................................................صفحه

 

Contents

دانشگاه آزاد اسلامي. ‌ب

واحد ملایر. ‌ب

دانشكده تحصيلات تكميلي. ‌ب

(گرايش بازاریابی) ‌ب

عنوان: ‌ب

استاد راهنما: ‌ب

استاد مشاور: ‌ب

نگارش: ‌ب

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1-مقدمه: 2

2-1-بيان مسأله : 2

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3

4-1-اهداف تحقيق : 4

1-5 سؤالات تحقیق: 5

6-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5

7-1-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 5

8-1-متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 8

9-1-روش شناسی تحقیق: 8

10-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه : 9

11-1- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 9

فصل دوم:ادبیات موضوع. 10

1-2- مقدمه: 11

2-2-مبانی نظری: 12

3-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری.. 19

1-3-2- وفاداری نام تجاری.. 20

2-3-2-  ارزش های مشتری پسند 21

4-2- روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 22

1-4-2-ویژگی های شخصیتی در برند 23

2-4-2- اثر شخصیت برند بر سه پیامد ارتباطی عمده (اعتماد، وفاداری و تعهد به برند) 23

5-2-نقش نام تجاری در موسسات.. 25

1-5-2-ارزش.. 26

2-5-2-علاقه مصرف کنندگان به نامهای تجاری.. 26

3-5-2-ایجاد انتخاب.. 27

4-5-2-تصمیم گیری آسان. 28

6-5-2- ارائه دهنده دوستی و رضایت.. 28

7-5-2-وفاداری به برند 28

8-5-2-رضایت.. 31

6-2-روشهاي ارزيابي برند در دنيا 32

1-6-2- ارزش ويژه برند از دیدگاه مصرف‌كنندگان – نظريه آكر. 32

2-6-2- نظریه کلر( (CBBE. 33

7-2- وفاداري به نام تجاري.. 35

1-7-2-طبقه بندي مقياس هاي وفاداري به نام تجاري.. 36

1-1-7-2-بازار کالاهاي مصرفي. 36

2-1-7-2-بازار کالاهاي با دوام 37

3-1-7-2-بازار خدمات.. 37

8-2- شهرت برند و نقش آن در توسعه كسب و كار. 38

1-8-2-اهميت خوش نامي (شهرت) تجاري يا برند 39

2-8-2- الزامات در ايجاد شهرت تجاري (برند) و علامت تجاري مناسب.. 40

2-5-8-2- ثبت نام هاي دامنه نشاني اينترنتي يا مرتبط با آن بلامانع است. 41

3-8-2- مديريت شهرت تجاري (برند) 41

-2-8-4ارزش نام تجاري (برند) براي شركت ها 42

1-5-8-2- حقوق مالكيت فكري.. 44

2-5-8-2-حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري: 45

9-2- نقش های متمایز اعتبار نام تجاری  و وجهه نام تجاری  در انتخاب مشتری.. 46

10-2-اعتبار نام تجاری.. 48

11-2- وجهه نام تجاری.. 50

12-2-مدیریت نام تجاری.. 52

1-12-2-بیانیه ماموریت: 52

2-12-2-تدوین راهبرد نام تجاری: 54

13-2-ابعاد نام تجاری: 57

14-2-فایده ارزش برند 60

15-2-ابعاد ارزش برند 61

1-15-2-کیفیت ادراك شده 61

2-15-2-وفاداري برند 62

3-15-2-آگاهی برند 63

4-15-2-تداعی برند 64

16-2-  روابط میان ابعاد ارزش برند 64

17-2-منافع ایجاد وفاداری در مشتری.. 64

-2-18وفاداری مشتری.. 67

19-2- تاریخچه شرکت صنایع غذائی سحر هودان. 72

19-3-اهداف شرکت.. 73

19-4-جوایز و افتخارات : 73

19-5-گروه صنایع غذایی بهروز : 74

19-6-بهروز چگونه تاسیس شد؟ 74

20-2-پیشینه تحقیق: 76

1-15-2- پیشینه تحقیقات داخلی: 76

2-20-2- پیشینه تحقیقات خارجی: 78

فصل سوم:روش اجرای پژوهش.. 82

1-3-مقــدمه. 83

2-3- روش تحقيق. 83

3-3- جامعه آماری.. 84

4-3- نمونه و روش نمونه گیری.. 85

5-3- تجزیه و تحلیل داده ها 86

6-3- پایایی و روایی پرسشنامه. 87

1-6-3- روایی. 87

2-6-3) پایایی. 87

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 90

4-1) مقدمه. 91

4-2) معرفی آزمونها و معیارها و ضرایب.. 91

4-2-1) آزمونها: 91

4-2-1-1) رگرسیون ساده 91

4-3-1( روش همبستگی اسپیرمن: 93

4-3-1) روش یو من _ وایت نی : 94

4-3  : آمار توصیفی. 95

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 95

4-3-2): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار افراد را نشان می دهد. 97

4-3-3)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 99

(4-3-4): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 101

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 102

3-3-4 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن. 103

4-3-1) فرضیه اول: بین وفاداری به برند بر میزان خرید موثر است. 103

4-3-2) فرضیه دوم: بین کیفیت ادارک شده توسط مشتری بر میزان خرید موثر است. 104

4-3-3) فرضیه سوم : بین آگاهی از برند توسط مشتری بر میزان خرید موثر است. 105

4-3-4) فرضیه چهارم : بین تداعی برند توسط مشتری بر میزان خرید موثر است. 106

4-3-4 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 108

4-4-1) فرضیه اول: بین وفاداری به برند بر میزان خرید موثر است. 108

4-4-2)فرضیه دوم: بین کیفیت ادارک شده توسط مشتری بر میزان خرید موثر است. 110

4-4-4)فرضیه چهارم : بین تداعی برند توسط مشتری بر میزان خرید موثر است. 114

5-3-4 : بررسی و آزمون فرضیات براساس  یو من- وایت نی. 116

4-5-1) فرضیه اصلی : متغیرهای ارزش برند در محصولات غذایی بهروز بیش از محصولات غذایی سحر بر میزان خرید موثر است. 116

4-5-2) فرضیه فرعی اول: وفاداری به برند در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر برمیزان خرید موثر است. 117

4-5-3) فرضیه فرعی دوم : کیفیت ادراک شده توسط مشتری در محصولات غذایی بهروز و محصولات  غذایی سحر بر میزان خرید موثر است. 118

4-5-4) فرضیه فرعی سوم : آگاهی از برند توسط مشتری در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر برمیزان خرید موثر است. 119

4-5- 5) فرضیه فرعی چهارم : تداعی برند توسط مشتری در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر برمیزان خرید موثر است. 120

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 121

فرضیه اصلی : 122

فرضیه فرعی اول:. 123

فرضیه فرعی دوم : 123

فرضیه فرعی سوم : 123

فرضیه فرعی چهارم : 124

5-4-پیشنهادات کاربردی پژوهش: 124

5-5-پیشنهادات پژوهشی: 125

5-6- محدوديت هاي پژوهش.. 125

منابع: 126

 


فهرست اشکال و جداول

عنوان....................................................................................................................................................صفحه

جدول( 4-1-1) :  تجزیه واریانس رگرسيون ساده 92

جدول( 4-1)  : توزیع فراوانی برحسب سن. 95

جدول( 4-2) : توزیع فراوانی برحسب سابقه کار. 97

جدول( 4-3 ) : توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات.. 99

جدول( 4-4 ) : توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 101

جدول( 4-7 ) : آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن کیفیت ادارک شده توسط مشتری بر میزان خرید. 104

جدول( 4-8 ) : آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن تداعی برند توسط مشتری برمیزان خرید 105

جدول ( 4-10 ) : ضریب همبستگی،میانگین ها،انحراف معیار. 107

جدول( 4-12 ) : محاسبه معادله رگرسیون بعد وفاداری به برند 109

جدول( 4 -13 ) : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 110

جدول( 4-14 ) : محاسبه معادله رگرسیون بعد کیفیت ادارک شده توسط مشتری.. 111

جدول( 4 -15 ) :  محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 112

جدول(4 -16 ) :محاسبه معادله رگرسیون بعد آگاهی از برند توسط مشتری.. 113

جدول( 4-17 ) : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 114

جدول(4-18) : محاسبه معادله رگرسیون بعد تداعی برند توسط مشتری.. 115

جدول( 4-19) : آزمون تفاوت میانگین متغیرهای ارزش برند در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر بر میزان خرید 116

جدول( 4-20 ) : آزمون تفاوت میانگین وفاداری به برند در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر بر میزان خرید 117

جدول( 4-21 ) : آزمون تفاوت میانگین کیفیت ادارک شده توسط مشتری در محصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر بر میزان خرید 118

جدول( 4-22 ) : آزمون تفاوت میانگین آگاهی از برند توسط مشتری در. 119

جدول( 4-23 ) : آزمون تفاوت میانگین تداعی برند توسط مشتری درمحصولات غذایی بهروز و محصولات غذایی سحر بر  میزان خرید 120


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 306,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 340,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
9_1081988_2880.zip304k

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      167 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم گذری بر تاریخ اورامی فصل سوم فعل فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف

بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان مطالعه موردی شرکت های گاز و نفت استان کردستان

بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان مطالعه موردی شرکت های گاز و نفت استان کردستان پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      152 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان 24,300 تومان 10% تخفیف