میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیده :یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به نظام آموزشی است و تا زمانی که نتوانیم نظام آموزشی را با این سیستمهماهنگ کنیم در پیشبرد وسیع این نظام اقتصادی موفق نخواهیم بود. نظام آموزشی و بالاخص نظام آموزش عالی کشوربایستی از طریق آموزش و پرورش افراد جامعه در همه ی سطوح، آن ها را برای پذیرش و نقش آفرینی در این عرصه آمادهکند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی ) رویکرد ترکیبی DEMTEL - ANP - VIKOR

نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی ) رویکرد ترکیبی DEMTEL - ANP - VIKOR مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهاین پژوهش به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر توسعه ورشد بنگاه های کوچک و متوسط و نقش این بنگاه ها در شرایط اقتصادمقاومتی می پردازد. در دهه های گذشته عموماً اقتصاددانان کشورمان به دنبال اجرای الگوهای اقتصاد سرمایهداری بودند ومهمترین هدف اقتصاد مقاومتی تغییر این رویکرد و تکیه بر تولیدات و صنایع داخلی کشور و همچنین کاهش مصرف کال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تاثیر بهبود شاخص های حکمرانی خوب بر اقتصاد مقاومتی

تاثیر بهبود شاخص های حکمرانی خوب بر اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهدر شرايطي ه يتصار د هر ر در ير ا رشو ت س ه تاير فاهص ، يعم ل سحاطم ه ی ف ن ف ن ب ن يلملل يز ه ی باخ تورته ی جه ن ب هوف يهزيطش هررر ر با هررر ري ن ي جا يطد د يحوتدطه ه ی جوی در رتيبب ب زرف ن خ رج هررر ر شررويهرهايبصويط ساطن ي يو يطن سحاطم ه سحم هزطه ه ی هرهن ن ب يتصار د يل يهه ه يديي رتنو هه ن ري بر ر هوه تحص در ي يردی غ ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی(

استفاده از سیستم معادلات همزمان برای تبیین اقتصاد مقاومتی )رهیافت ریاضی( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیده:اقتصاد ایران دچار یکسری مشکلات ساختاری است که ریشه در طول زمانهای گذشته دارد. این مشکلات وابسته به حوزهاقتصاد خرد میباشد. در طول سالهای 7837 7831 تاکید به تحول ساختار اقتصادی مخصوصا ارائه بسته های هفت گانه طرح -تحول اقتصادی و استفاده از مفاهیم مرتبط به هم در طول این سالها) نواوری همت مضاعف الگوی مصرف جهاد اقتصادی - - - - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی

آمایش آموزش عالی، زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهنظام های آموزش عالی با توجه به کارکردهای مختلف خود، نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها دارند. از یک سو با اجرای برنامه های آموزشی و تربیت سرمایه انسانی 3، در تامین کالا وخدمات سرمایه ای موثر واقع شده و از سوی دیگر با کارکردهای پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای در بخش های صنعتیو کشاورزی و افزایش ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تاثیر برنامه درسی فوق برنامه در آگاهی ، نگرش، پذیرش و رفتار دانش آموزان دوره متوسطه از اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره متوسطه شهر ساری

تاثیر برنامه درسی فوق برنامه در آگاهی ، نگرش، پذیرش و رفتار دانش آموزان دوره متوسطه از اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره متوسطه شهر ساری مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  7 چکیدههدف و زمینه: اگر قرار است دهه آینده برای ما دهه پیشرفت و عدالت باشد، چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشورنیست.دشمنان ملت ایران تلاش دارند تا نسبت به در هم ریختگی اقتصاد ایران اقدام کنند، مقاومت در اقتصاد نسخه ای کارسازبرای عبور از این مرحله است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. با توجه به اینكه جبهه اصلی مقاومت، جوانان ون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش اقتصاد مقاومتی در رسیدن به توسعه اقتصادی

نقش اقتصاد مقاومتی در رسیدن به توسعه اقتصادی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیده:بر اساس مطالعات تاریخی مفهوم توسعه قبل از سالهای 0591 بر اساس اصل فراگیری مورد مطالعه قرار می گرفت ولی از سالهای0591 به بعد مفهوم توسعه در چهار چوب اصل ناهمگونی مورد مطالعه قرار می گیرد. در اصل ناهمگونی دو نکته مهم وجود دارد،اول بحث شکاف ساختاری است و دیگری بحث شاخص سازیها و تعریف مفاهیم و مدل و معادلاتی است که حد مطلوب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

شناخت مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اسلام با نقشه راه اقتصاد مقاومتی

شناخت مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اسلام با نقشه راه اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیده:بحث اصلاحات در کشور اسلامی ما که به عنوان ضرورتی جدّی و مهم تلقی می شود و اصلاحات اقتصادی نیز ازاهمیت خاصّی برخوردار است ، ما را بر آن می دارد که با نگاهی هر چند اجمالی به پیشینه نظام اقتصاد سرمایه داری، ریشه ها و مبانی آن و چگونگی شکل گیری این نظام در دوران اصلاحات در غرب بپردازیم و نیز درصدد شناختمبانی و اصول نظام اقتص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اولویت بندی استراتژی های تولید مبتنی بر عوامل رقابتی تولید در اقتصاد مقاومتی با استفاده از اعداد فازی

اولویت بندی استراتژی های تولید مبتنی بر عوامل رقابتی تولید در اقتصاد مقاومتی با استفاده از اعداد فازی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهامروزه، در سازمان های تولیدی، نیل به تمامی سطوح اهداف، در گرو انتخاب درست استراتژی های تولید وانطباق آن با شرایط محیطی وفضای اقتصادی و سیاسی حاکم برمحیط کلان آشفته وپیچیده است. اقتصاد مقاومتی شرایط بحران را تداعی می کند لذا سازمانی که درتداوم حیات در « این شرایط بتواند به حیات و بقای خود ادامه دهد درسایر شرایط مشابه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

عنوان:بررسی تاثیر شاخصهای بالندگی سازمانی EFQM)1( بر اقتصاد مقاومتی

عنوان:بررسی تاثیر شاخصهای بالندگی سازمانی EFQM)1( بر اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیده:مقدمه:هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار، بلوغ و یا میزان کامیابی درتامین اهداف سازمانی خود، نیاز دارد تا میزانموفقیت خود را در نیل به آرمانها و راهبردهای کسب وکار خویش مورد سنجش و اندازهگیری قرار بدهد. از این رو در برههزمان حاضر تمامی سازمانها، با توجه به وظایف خطیر خود با توجه به تحریم های گسترده علیه این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 مقدمه :جمهوري اسلامي ايران، نظامي است ايدئولوژيک و آرماني، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار ذات وجود و ايستادگيچنين نظامي مخصوصاً در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدل اقتصادي است که با اين شرايط همخواني داشته باشد .طراحي ساختارها و نهادهاي متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامي دغدغهاي است که همراه فراروي انديشمندان وصاحبنظران اسلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی شکاف بین نظام آموزشی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی فعلی درایران

بررسی شکاف بین نظام آموزشی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی فعلی درایران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11 چکیده:امروزه توسعه اقتصادی نیازمند یک نظام آموزشی عالی، پویا وهماهنگ با تحولات نظام اقتصادی کشور است. کارکردمناسب نظام آموزشی کشور در اقتصاد مقاومتی می تواند نیروی انسانی ماهر را متناسب با شرایط و نیازهای جامعه درآن برههتربیت کند . دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به لحاظ نقش شایانی که در تولید علم و تربیت نیروهای انسانی متخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد اقتصاد مقاومتی با اقتصادی دانش بنیانمقاومتی با اقتصادی دانش بنیان

اقتصاد اقتصاد مقاومتی با اقتصادی دانش بنیانمقاومتی با اقتصادی دانش بنیان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیده :در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها براساس دانش ، بوجود می آیند و زندگی می کنند و موفقترینسازمانها، آنهایی هستند که از دانش به نحو بهتر و سریعتری استفاده می کنند تا همچنان به بقای خود ادامه دهند . مطالعه هانشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی )مانند پول، زمین، ماشین آلات و ...(، دانش واقعاً منبعی برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

اقتصاد مقاومتی و نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در توسعه اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در توسعه اقتصادی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیدهدر سالهای اخیر، همواره اعمال تحریم های یکجانبه یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوریاسلامی ایران بوده است.به همین دلیل ضروری است که اقتصاد ایران نیز بر مبنا و اصولی درست گام نهد تا بتواند از این رهگذر برتحریمهای بینالمللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند . نتیجه این مهم ،ایجا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران(

نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11 چکیدهمقام معظم رهبری با نامگذاری سالها با موضوعات مختلف اقتصادی، استراتژی بلند مدت کشور را طرر رزر ی مرم ننازنرد درسال جاری نی که اوج تحرزم دشننان علیه کشورمان وضع شده است ازشان در کنار نامگذاری سال 11 به نام )حنازت از تولیدملم و کار و سرمازه ازرانم( بحث )اقتصاد مقاومتم( را که در سال 91 جرقه آن زده شده بود به صورت جدی تری مطر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و اقتصاد مقاومتی: از تئوری تا عمل

حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و اقتصاد مقاومتی: از تئوری تا عمل مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از تعامل حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در راستای توسعه یکجامعه نشات می گیرد. حکمرانی خوب به معنای افزایش کارآمدی نظام سیاسی اقتصادی برای اداره کل جامعه، با تاکید بر -رعایت حقوق همگان است. برخلاف سیاست که بر مفاهیم قدرت و حکومت مبتنی است در حکمرانی خوب فرایندِ تلاش وتکاپوی جمعی برای ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

توسعه و حمایت از تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی

توسعه و حمایت از تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهاین مقاله به بررسی و تعاریفی از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی پرداخته و راهکارهایی در جهت حل آنها ارائه می دهد. بسیاریاز کشورها در حال حاضر برچسب آزادی اقتصادی و اقتصاد بازار را برای خود انتخاب کرده اند، ولی در واقع آنها مسیری را برایرسیدن به این مرحله طی کرده اند که از یک حمایت داخلی در مراحل اولیه رشد آنها نشأت گرفته و با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

ارائه یک مدل دینامیکی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها

ارائه یک مدل دینامیکی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16 چکیدهاقتصاد مقاومتی در شهرداریها باید نهادینه شود ، برای تحقق این مهم، همه مدیران و کارکنان شهرداری و شهروندان می بایستدوشادوش یکدیگر در مسیر دست یابی به اقتصادی پویا گام بردارند.دراین مقاله با تبعیت و الهام گرفتن از دیدگاه های مقام معظمرهبری، به تبیین مصادیقی از اقتصاد مقاومتی در ارتباط با شهرداریها و تأثیر شهرداری بر تحقق اق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

» بررسی تأثیر توسعه صادرات گیاهان دارویی بر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی «

» بررسی تأثیر توسعه صادرات گیاهان دارویی بر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی « مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدهمقدمه: امروزه جهان پیرامون ما به دلایل مختلفی درحال تغییر است؛ سرعت و تنوع تغییرات، تأثیرات عمیقی بر تمام نهادهایجوامع بشری بر جای گذاشته است. متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری درآمدها از مسائل سیاسی واقتصادی، آسیب پذیری اقتصاد کشور را موجب شده است. در مقابل فشارها و تحریم های اقتصادی سالهای اخیر، مقام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت

بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 چكیدههدف از این مطالعه شناخت عوامل موثر بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ,جامعه آماری پژوهش شامل" مديران و کارکنان ارشد سازمان حج و زيارت " خواهدبود. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفادهشد. و با توجه به فرمول حجم نمونه برابر با 141 نفر محاسبه شد. به منظور جمع آوری داده ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(2):