میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. اینپژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان بودند که تعداد – 234نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل اثر ارزشهای خرید بر رضایتمندی مشتریان در خریدهای اینترنتی مورد مطالعه: شرکت درخت طلایی سودای شرق

تحلیل اثر ارزشهای خرید بر رضایتمندی مشتریان در خریدهای اینترنتی مورد مطالعه: شرکت درخت طلایی سودای شرق مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 16 چکیده اینترنت جدیدترین رسانه جهت تبادل اطلاعات و مبادلات الکترونیکی میباشد که شمار کاربران آن امروزه افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به اهمیت روزافزون خریدهای اینترنتی و فراگیر شدن آن مطالعه پژوهش حاضر در سال 95 با هدف بررسی تاثیر ارزش خریدهای اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از مشتریان شرکت درخت طل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تحلیل اثر مولفههای سیستمهای مدیریت کیفیت و کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی

تحلیل اثر مولفههای سیستمهای مدیریت کیفیت و کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل اثر مولفههای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت خدمات بر ارزش خرید سودمندگرایانه در خرید اینترنتی در شرکتدرخت طلایی سودای شرق پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 200 نفر از مشتریانشرکت درخت طلایی سودای شرق میباشد که با استفاده از جدول مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان زندان های استان سیستان و بلوچستان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره زندان های استان سیستان و بلوچستانانجام شده است. این پژوهش توصیفی پیمایشی است و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندان های استان –سیستان و بلوچستان بودند که تعداد 234 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند. هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان )مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهر تهران (

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان )مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهر تهران ( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 21 چکیده:مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم دررسیدن بانکها به اهدافاستراتژیک خود در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت می باشد و این امر رشد و سود آوری را در بانکها می تواند درآینده با توجه به سرمایه گذاریهای موسسات مالی در مورد استفاده هر چه بیشتر از محیط الکترونیکی تضمین کند اماخلائی که در محیط بانکهای کشور بخصوص در شهر ته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(1):