میانبر داک

منبعی غنی برای مقالات کلاسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه فروشگاه

با سایت (میان بر) می توان بهترین مطالب علمی خود را با خیال راحت بیابید .در منوی اصلی قسمت (لیست محصولات) و یا قسمت جستــــجـــوی محـــصولات به راحتی می توانید تمامی مقالات و پایان نامه ها را مشاهده نمائید

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  20 چکیدهبررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در « هدف اصلی این تحقیقبورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 بود که در این راستا نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان »متغیرهای مستقل و نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام به عنوان متغیرهای وابسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی افزایش نرخ سود(بهره )بر پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران

بررسی افزایش نرخ سود(بهره )بر پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12 چکیده :این تحقيق با هدف تعيين رابطه بين نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر انجام گرفت. در اینن تحقينق 180تعداد پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی فروردین 1392 تا شهریور 1394 به صورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. بااستفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استفاده از آمار و ارقام موجود در پرونده های ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و خود تنظیمی بین حسابداران و حسابرسان

بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و خود تنظیمی بین حسابداران و حسابرسان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  8 چکيده رفتارهای مرتبط با خودتنظيمی و رابطه آن با فرسودگی شغلی مساله مهمی است، خود تنظيم گری بر بسياری از جنبه های زندگی فرد مثل گزينش -اهداف، خودكارآمدی، تصميم گيری ، ميزان تلاش ، سطح استمرار و پايداری و رويارويی با مسائل چالش برانگيز تأثيرگذار می باشد دراين تحقيق استفاده ازباورهای فراشناختی و انگيزشی ،درجهت كنترل رفتار و ثبات ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

دولت و حسابداری مدیریت استراتژیک

دولت و حسابداری مدیریت استراتژیک مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدهحسابداری مدیریت استراتژیک سعی می کند بر اساس تدوین یک استراتژی مطلوب و بر اساس مزیت ها و محدودیت های سازمان و سازه هایداخلی و خارجی، اطلاعات لازم را در محیط کسب و کار امروز به مدیران و تصمیم گیرندگان مربوط ارائه دهد. اصول تئوری محدودیت ها و تفکرآن به عنوان یکی از فنون حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند در ایجاد تحول در سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکیدههدف این پژوهش، بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل -داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی رابطه هزینه سرمایه و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه هزینه سرمایه و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  20 چکیدههدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه سرمایه و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 145 شرکت درطی دوره 7 ساله از سال 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار گفته است. و مدلی برای آن عنوان گردیده که در اینمدل متغیر مستقل، هزینه سرمایه است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدههدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاراندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علیبوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 145 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات سیستم های حسابداری بر اقلامتعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ایو تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی - 98 شرکتپذیرفته شده در بورس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات استانداردهای حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات استانداردهای حسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  17 چکیدههدف اصلی ما در این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات در عملیات حسابداری مبتنی بر تغییرات استانداردهایحسابداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای انجام اینپژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات و بخش تئوریک پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اطلاعاتمورد نیاز جمع آوری و مورد استف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی سیستم اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی در شهرداری های استان خراسان جنوبی

بررسی سیستم اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی در شهرداری های استان خراسان جنوبی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14 چکیده اين پژوهش در مورد ارزيابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان خراسان جنوبی است. -هدف از انجام اين پژوهش بررسی میزان پاسخ گويی گزارشگری مالی از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضايت آنان را از وجود يکگزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها بیان کند. برای همین شهرداری های استان خراسان جنوبی که شامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی

فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 چکیدهمطالعات اخیر نشان داده است که فرسودگی شغلی بیشترین شیوع را در بین افراد حرفه ای که به طور وسیع با دیگرافراد در ارتباط می باشند، دارد. این عارضه بیشتر در بین مدیران، کارکنان، وکلا، حسابداران و کارکنان اجتماعی) مانندپلیس(، مشهود است. برآور شده است که 20 درصد از این افراد حرفه ای از فرسودگی شغلی رنج می برند. در اینپژوهش ضمن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تئوری های تقسیم سود

بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تئوری های تقسیم سود مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  26 چکیده سود از اساسی ترین عناصر مورد توجه مدیران بوده و معیاری برای تداوم فعالیت و کارایی شرکت می باشد. هدف اصلل ی ایل ن -تحقیق بررسی رابطه میان تصمیم گیری سیاست تقسیم سود و نقایص بازار با تئوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران دربازه زمانی سال های 1387 تا 1393 می باشد. جامعه آماری تحقیق مجموعه شرکت های عضو بورس اوراق به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

تاثير استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سياست تقسيم سود شرکتها

تاثير استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سياست تقسيم سود شرکتها مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  19 چکیده سیاست تقسیم سود شرکت ها از مسائل ديرينه ی مورد توجه محققان رشته مالی بوده است و از طرف ديگر اين سیاست -در بازارهای نوظهور تفاوت های زيادی با بازارهای اوراق بهادار پیشرفته دارد. شناسايی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود و رابطه آن بااستراتژی های سرمايه گذاری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتايج آن ها بیانگر اهمیت س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  17 چکیده در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق -بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیبموجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می شود و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد تر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی تاثير محافظه كاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثير محافظه كاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  9 چکيدهویژگی هاي کیفی اطلاعات حسابداري، نقش غیرقابل انکاري در ارتقاي کیفیت اطلاعات صورت هاي مالی دارند. یکی از ویژگی هاي کیفی اطلاعات حسابداري ،محافظه کاري حسابداري است. ادعا می شود که محافظه کاري حسابداري نقش با اهمیتی در مورد سودمندي اطلاعات براي تصمیم گیري و به ویژه ارزیابیوظیفه مباشرت مدیر داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسی راه کارهای افزایش سود هر سهم) EPS ( بانک ملت

بررسی راه کارهای افزایش سود هر سهم) EPS ( بانک ملت مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  21 چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای افزایش سود هر سهم) EPS ( بانک ملت شهر تهران است. در این تحقيق جامعهآماری شامل تمامی مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران می باشد. بر اساس اعلام پایگاه بانک ملت استان تهران برابر با287 نفر می باشند. که تعداد 164 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گيری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف

بررسي رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود در بازار سرمايه ايران

بررسي رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود در بازار سرمايه ايران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  27 چكيده:اين تحقيق به بررسي ارزيابي رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود واقعي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمي پردازد . مديريت سود واقعي بر مبنای چهار معيارجريان های نقد عملياتي غير عادی، هزينه های توليد غير عادی، هزينه های اختياریغير عادی و تغييرات غيرعادی در موجودی کالامورد اندازه گيری قرار مي گيرد. لذا در اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,800 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(2):